Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelissa 28 ja katualueilla/Runeberginaukio

MliDno-2017-2426

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä huhtikuuta 2018 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupungin tarkoituksena on muuttaa maankäyttöä korttelissa 28 siten, että Urheilutalo ja sen viereinen puurakennus puretaan ja asuinrakentamisen sekä virkistys- ja oleskelualueiden määrää lisätään ja pysäköinti sijoitetaan maan alle. Päämajakujan katuosuus muutetaan osaksi korttelialuetta. Muutosten seurauksena kortteliin voidaan rakentaa kaksi uutta kerrostaloa, pysäköintialueet vapautuvat muuhun käyttöön ja lukion piha-aluetta voidaan laajentaa.  

Kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy n. 2 250 k-m² kokonaisrakennusoikeuden ollessa 16 500 k-m², jolloin tehokkuusluvuksi muodostuu e=1,50. Kahden kerrostalon yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4 400 k-m². Alueella sijaitsevan urheilutalon arvioitu purkukustannus on noin 250 000 euroa ja arvioidut tontinmyyntitulot ovat noin 1 000 000 euroa.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.11–22.12.2017,  ja siitä saatiin kolme lausuntoa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista kaavasta. Telia Oy toi tiedoksi alueella kulkevat kaapelit ja Etelä-Savon Energia ESE:n lausunnon perusteella kaavaan merkittiin muuntamon rakentamisen mahdollisuus korttelialueelle.

Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa sekä katualueita koskeva asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Keskustelun aikana Jaana Strandman esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että samalla selvitetään lukion liikuntatilojen kehittäminen ja kuntalaisten kuuleminen. Marita Hokkanen kannatti Strandmanin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Strandmanin vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 ei-ääntä eikä yhtään jaa-ääntä.

Puheenjohtaja totesi Jaana Strandmanin esityksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.