Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vuoden 2018 kunnossapitoavustukset yksityisteille

MliDno-2018-412

Valmistelija

  • Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki avustaa vuosittain hakemuksen jättäneitä järjestäytyneitä yksityisteitä kunnossapidon ja parantamisen osalta talousarviossa esitetyn määrärahan puiteissa. Avustukset myönnetään lautakunnan vahvistamien avustusperusteiden mukaisesti. Avustusten piiriin kuuluu tällä hetkellä 820 tiekuntaa yhteispituudeltaan n. 2100 km. Kunnossapitoavustuksina on myönnetty I-luokan teille 700 €/km, II-luokan teille 450 €/km ja III-luokan teille 150 €/km. Kunnosssapitoavustuksina on vuosittain maksettu tiekunnille yhteensä noin 800.000 euroa. Lisäksi on myönnetty vuosittain noin 500.000 euroa parantamisavustuksia I- ja II-luokan yksityistelle suoritettaviin valtionavusteisiin perusparantamisiin (valtio 50 %, kunta 30 %), sekä pelkästään kunnan avustamiin parantamistöihin (kunta 50 %). Kaupungin kunnossapito- ja parantamisavustusten suuruus on yleensä vastannut hieman yli kolmannesta avustusta hakeneiden yksityisteiden kokonaismenoista.

Viimeksi avustusperusteet on vahvistanut maaseutu- ja tielautakunta 24.1.2017 § 6.

Ehdotus uusiksi avustusperusteiksi liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy yksityisteiden avustusperusteet vuodelle 2018  liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiekunnat, Mikkelin kaupungin asiointipisteet, Matriset Oy, infra-aluepalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16