Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen ylläpitämät uimarannat uimakaudella 2018

MliDno-2018-480

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on ylläpitänyt vanhan Mikkelin alueen ulkopuolella sijaitsevia uimarantoja vuodesta 2001 alkaen. Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut ylläpitävät vanhan Mikkelin alueen uimarannat (9 kpl).

Tällä hetkellä asumisen ja toimintaympäristön ylläpitämiä uimarantoja on 21 kpl. Em. uimarannoista Orijärven uimaranta on ns. EU uimaranta, mikä tarkoittaa sitä, että siellä odotetaan käyvän uimakauden (15.6.-31.8.) aikana vähintään sata (100) uimaria päivässä. Muut uimarannat ovat pieniä yleisiä uimarantoja.

Vuodelle 2018 esitetään kahden (2) pienen uimarannan Hirvijärven ja Kihlin uimarannan poistamista yleisten uimarantojen listalta. Muuten uimarannoilla on sama palvelutaso kuin vuonna 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuonna 2018 ylläpidettävät yleiset uimarannat liitteen mukaisesti ja toimittaa sen edelleen Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle, joka vuosittain laatii luettelon virallisesti ylläpidettävistä uimarannoista.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuonna 2018 ylläpidettävät yleiset uimarannat liitteen mukaisesti ja Kihlin uimaranta säilytetään näiden yleisten uimarantojen listalla ja lisätään tämän pykälän liiteasiakirjoihin. Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16