Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kaupunkiympäristölautakunnan toimintakertomus 2017

MliDno-2018-484

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Talouspalveluiden ohjeiden mukaan on lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden annettava toimintakertomustiedot talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 28.2.2018 mennessä. Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomustiedot.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintakertomukset on valmisteltu teknisen lautakunnan, rakennuslautakunnan ja maaseutu- ja tielautakunnan osalta erillisinä. Liitteenä olevat toimintakertomukset ovat laajemmat kuvaukset kunkin lautakunnan 2017 toiminnasta.

Toimintakertomuksen rakenne:

  • palvelusuunnitelman toteutuminen
  • talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
  • selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
  • valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
  • tunnusluvut ja maisemataulukot
  • investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan toimintakertomus

Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden (hallinto, kaupunkisuunnittelu, kaupunkiympäristö ja mittaus ja kiinteistöt) toimintatuotot ylittyivät 92 320 euroa. Toimintakulut ylittyivät n. 1,11 milj. euroa. Toimintakate oli n. 1 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa. Ylitykset johtuivat mm. vastaajien oikeudenkäyntikuluista raakapuukartelliasiassa (n. 200 000 euroa) ja tapaturmavakuutusten lisäsuorituksista (n.600 000 euroa) ja joukkoliikenteen lisämenoista (esim. lisäautot, uusien reittien ja palveluparannuksen kustannuksista).

Tilakeskuksen toimintatuotot ylittyivät 125 780 euroa. Toimintakulut ylittyivät n. 5,67 milj. euroa. Ylitys johtui pääasiassa palvelujen ostoihin kirjattavista purkuvarauksista n. 5,5 milj. euroa ja lisääntyneistä parakkikustannuksista. Toimintakate oli n. 5,5 milj. euroa pienempi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintakuluihin ylitystä 1 110 373 euroa ja tilakeskuksen toimintakatteeseen alitusta 5 546 558 euroa.

Rakennuslautakunnan toimintakertomus

Rakennuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintatuotot alittuivat n. 8 500 euroa. Pysäköinnin virhemaksutuotoissa jäätiin alle talousarvion. Toimintakulut alittuivat n. 352 000 euroa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi rakennuslautakunnan toimintatuottojen alitus 8 493 euroa.

Maaseutu- ja tielautakunnan toimintakertomus

Maaseutu- ja tielautakunnan tuloihin tehtiin jo lokakuussa määrärahamuutos. Lautakunnan tulot ja menot alittuivat pääosin lomituspalveluiden henkilöstömenojen alituksesta, mikä vaikutti vastaavasti myös tuloihin. Lokakuussa tehtyyn tulojen alitukseen nähden tulojen lisäys oli n. 5 700 euroa. Toimintakulut alittuivat n. 1,33 milj. euroa.

Investoinnit

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien kunnallistekniikan ja tilakeskuksen investointien kokonaismenot eivät ylittyneet, mutta hankkeiden välisiä määrärahasiirtoja on tehty vuoden aikana. Sekä hankkeiden väliset määrärahasiirrot että tulojen muutokset on käsitelty kaupunginvaltuustossa (§ 103/11.12.2017). Tarkempi selvitys näistä on toimintakertomuksen investointiosassa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään vielä hyväksyttäväksi menojen määrärahaylitykset (yli 5 %) ja tulojen alitukset vuodelta 2017 seuraavasti:

Menot

Hanke 146100000030 Kyläverkko-hanke 212 000 euroa
Hanke 146500000001 Maa- ja vesialueiden hankinta 74 000 euroa
Hanke 146200009003 Moision koulun muutos 22 000 euroa
Hanke kadut yhteinen määräraha 395 000 euroa

Tulot

Hanke 148700009007 Kiinteistöjen rakennusautomaatio -50 000 euroa
Rakennusten myyntejä/myyntivoittoja oli budjetoitu 2 100 000 euroa, lokakuussa tehdyn talousarviomuutoksen jälkeen budjetointi 4 100 000 euroa. Toteutuma oli 3 429 000 euroa.
Esitetään kaupunginvaltuustolle rakennusten myyntitulojen alitus 671 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia, joten kaupunkiympäristölautakunta esittää toimintakuluihin ylitystä 1 110 373 euroa.

Tilakeskuksen sitova määräraha valtuustoon nähden on toimintakate, joten kaupunkiympäristölautakunta esittää tilakeskuksen toimintakatteeseen alitusta 5 546 558 euroa.

Rakennuslautakunnan määrärahat ovat sitovia, joten kaupunkiympäristölautakunta esittää toimintatuottoihin alitusta 8 500 euroa.

Maaseutu- ja tielautakunnan määrärahamuutokset käsiteltiin jo lokakuussa, joten ei määrärahamuutoksia tilinpäätöksessä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2017 toimintakertomukset ja esittää ne kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi huomioiden käyttötalouden määrärahamuutokset ja investointien menojen ylitykset ja tulojen alitukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen, talouspalvelut/Tiina Viskari, Timo Rissanen, Maini Väisänen, Jarkko Hyttinen, Sari Valjakka ja Kari Mikkonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.