Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hirvijärven ja Kihlin uimarantojen poistaminen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen ylläpitämien uimarantojen listalta

MliDno-2018-481

Valmistelija

 • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue ylläpitää kahtakymmentäyhtä (21) uimarantaa entisten liitoskuntien alueella. Kantakaupungin uimarannoista huolehtii Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut.

Mikkelin kaupungin ylläpidettävät uimarannat vahvistetaan yhteisesti Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa.

Uimarantojen kuluttajaturvallisuutta valvoo Turvallisuus ja kemikaalivirasto, TUKES, joka antaa palvelun tuottajille ohjeita ja määräyksiä. Näillä ohjeilla ja määräyksillä pyritään varmistamaan, että kuntalaisille tuotettu palvelu ei aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle ja omaisuudelle.

Hirvijärven uimarannan poistaminen kaupungin ylläpidettävien uimarantojen listalta

 • Hirvijärven uimaranta sijaitsee osoitteessa Vanhamäentie 165, Mikkeli.
 • Uimarannan ylläpitotöiden yhteydessä on havaittu, että uimaranta on hyvin vähän käytetty. Uintialueelle kasvaa heinikkoa, joka myös kielii käytön vähäisyydestä. Uimaranta on varustettu pukukopeilla, käymälällä sekä pelastusrenkaalla.  Virallisena uimarantana Hirvijärven uimarannan poistaminen listalta tarkoittaa välineistön ja varusteiden sekä opasteiden poistamista. Rantaa voi edelleen käyttää uimiseen, mutta sillä ei tehdä virallisen uimarannan vaatimia ylläpitotöitä.

Kihlin uimarannan poistaminen asumisen ja toimintaympäristön ylläpitämien uimarantojen listalta

 • Kihlin uimaranta sijaitsee Rantakylässä osoitteessa Orijärven rantatie 9, Mikkeli.
 • Kihlin uimaranta on rakennettu osana Orijärven puutaloalueen rakentamista asuntoalueen edustalle. Orijärven rannalla sijaitsee katuja pitkin kulkiessa n. 700 metrin päässä toinen suurempi Orijärven uimaranta, joka on ainoa asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen ylläpitämä ns. EU tasoinen uimaranta.
 • Kihlin uimaranta on varustettu pukukopilla ja pelastusrenkaalla.
 • Uimarannan pukukoppi on kunnostusta vailla ja opastus rannalle on puutteellinen.
 • Virallisena uimarantana Kihlin uimarannan poistaminen listalta tarkoittaa välineistön ja varusteiden sekä opasteiden poistamista. Rantaa voi edelleen käyttää uimiseen, mutta sillä ei tehdä virallisen uimarannan vaatimia ylläpitotöitä.
 • Vaihtoehtona Kihlin uimarannan pitämiseksi nykyisellään uimarantalistalla on pukukopin uusiminen ja kevyiden käymälätilojen rakentaminen uimarannalle. Uimarannan opastus sekä pelastustie täytyy järjestää toimivalla tavalla. Alustava kustannus uimarannan uudistamiselle on 15 000-20 000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Hirvijärven ja Kihlin uimarannan poistamisen kaupungin ylläpidettävien uimarantojen listalta.

Päätös

Markku Himanen esitti, että asian käsittely jätetään pöydälle, kunnes kaupunkirakennetyöryhmän selvitys kaupungin palveluista saadaan käyttöön. Hannu Tullinen kannatti Himasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty asian pöydälle panoa koskeva esitys, jota oli kannatettu, joten käsittelyn jatkamisesta tässä kokouksessa oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Pöydälle panoa kannattavat äänestävät jaa ja käsittelyn jatkamista kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Markku Himanen, Marita Hokkanen, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Anni Pylvänäinen) ja 8 ei ääntä (Vesa Himanen, Kerttu Hakala, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Mali Soininen, Jaana Strandman ja Jaakko Väänänen).

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Keskustelun aikana Hannu Tullinen esitti, että päätösehdotus hyväksytään muuten, mutta Kihlin uimaranta säilytetään kaupungin ylläpidettävänä uimarantana sen vaatimine uudistamistöineen, koska uimaranta on aktiivisessa käytössä ja asukasyhdistys on saanut kaupungilta luvan rakentaa kodan rannalle. Kerttu Hakala kannatti Tullisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Hannu Tullisen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Marja Kauppi ja Jaakko Väänänen) ja 10 ei ääntä (Hannu Tullinen, Jaana Strandman, Marita Hokkanen, Vesa Himanen, Kerttu Hakala, Paavo Puhakka, Mali Soininen, Anni Pylvänäinen, Markku Himanen ja Jaana Vartiainen) ja yksi äänesti tyhjää (Keijo Siitari).

Puheenjohtaja totesi Hannu Tullisen päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Merkitään, että Markku Aholainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16