Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Yövesi-Luohivesi rantaosayleiskaavan muutos tila Somee 491-546-1-142 / Varkaantaipale

MliDno-2019-395

Valmistelija

  • Jenni Oksanen, maankäyttöinsinööri, jenni.oksanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä marraskuuta 2019 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Kaava-alue sijaitsee noin 13 km itään Ristiinan kirkonkylästä Louhiveden ja Yöveden välisen Varkaantaipaleen kanavan vieressä.     

Alueella on voimassa 24.1.2003 vahvistettu Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaava.

Rantaosayleiskaavassa suunnittelualue tila Somee 491–546-1-142 on Vesiliikennealue (LV-2), kanava-alue; Alue on tarkoitettu kanavarakenteita ja väylänhuoltoasemaa varten. Alueella on entinen kanavan huoltorakennus (250 k-m²) ja uusi monitoimihalli (410 k-m²) sekä polttoainekontti ja –varasto (20 k-m²). Kanavan alueen kohdalla on merkintä (SU 4), joka kaavan luonto- ja maisemaselvityksessä todetaan perinnemaisema-alueeksi.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tilan Somee 491-546-1-142 alue Matkailupalvelujen alueeksi (RM-3), joka mahdollistaisi alueen käyttämisen veneilyä ja matkailua palvelevien rakennusten rakentamiseen ja toimintojen sijoittamiseen. Tarkoitus on saada alueelle rakennusoikeutta 900 k-m2 (nyt rakennettu 680 k-m2).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 7.2. – 11.3.2019.

Kaavahankkeesta on ilmoitettu viranomaisille ja muille osallisille 7.2.2019 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Mielipiteitä ei jätetty. Saadut viranomaislausunnot on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 2.1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Somee 491-546-1-142 (Varkaantaipale), asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Ristiinan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, museovirastolta, Väylävirastolta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.