Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Vesitalousluvan hakeminen 7 -nimisen joen kolmen padon muokkaamiseksi kalan kulun mahdollistavaksi rakenteeksi

MliDno-2019-2085

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Tausta

Hankkeen tarvetta ja toteuttamisen edellytyksiä on selvitetty aiemmin 2013-14 Miset Oy:n hallinnoimassa kaupunkikalastushankkeessa. 7-nimisen joen valuma-alue F= 115 km² Saksalanjoen kohdalla soveltuu vesistöjensä vedenlaadun ja rakenteen osalta virtakutuisten kalojen elinympäristöksi. Kartoituksessa reitiltä on tunnistettu alustavasti noin 3 km taimenen lisääntymisalueeksi soveltuvaa uomaa. Alueen järvialtaat ovat tuotantotasoltaan, yleiseltä vedenlaadultaan ja morfologisilta ominaisuuksiltaan vaihtelevia. Valtaosa uomista kulkee peitteisessä metsämaastossa. Joen valuma-alue on laaja sisältäen useita järvialtaita ja on todennäköistä, että tarkemmassa hankesuunnittelussa tullaan tunnistamaan lisää kutualueeksi, pienpoikasalueeksi ja syönnösympäristöksi soveltuvia suotuisia alueita tässä vaiheessa kartoitettua enemmän.   

Hankkeen pääasialliset rakentamistoimenpiteet toteutetaan Emolan kaupunginosan alueella sijaitsevien Hauskan padon ja Ryöpyn padon alueella. Tämän lisäksi saattaa hankkeessa tulla tehtäväksi kalan kulun mahdollistamiseksi uoman kevyempää muotoilua Tampinkosken ja Naistingin padoilla. Hankealueen maapohja on osin Mikkelin kaupungin omistuksessa ja osin yksityisessä omistuksessa. Hankealueella on useita vesialueen omistajia. Hankealueen maa-alueiden ja vesialueiden omistuksesta on teetetty erillinen selvitys osana kaupunkikalastushanketta. Hankkeen toimenpiteet ulottuvat noin 10 kilometrin matkalle kaupunkirakenteen läpi kulkevaan joenuomaan ja alueella on vaihtelevasti eri tyyppistä maankäyttöä tiiviistä kaupunkiympäristöstä lähes luonnontilaisiin metsiin. Hankkeen kannalta mainittavimmat ovat Hanhilammen alueelle sijoittuva rantaimeytyvä tekopohjavesimuodostuma ja Hanhilammen natura-alue.

Hanke tukee ja toteuttaa Mikkelin alapuolisen Saimaan ekologinen tilan säilyttämiseen ja parantamiseen tähtäävän vesien hoidon toimenpideohjelman tavoitteita ja 2008 Etelä Savoon laadittua virtavesien hoidon toimenpideohjelmaa. Hankkeella tuotetaan ja ylläpidetään Mikkelin kaupunkistrategian arvokirjassa mainittuja kestävään kehitykseen liittyviä visioita ja arvoja.

Mikkelin alapuolinen Saimaa välillä Mikkeli - Juurisalmi on alentunut paikoin luokkaan tyydyttävä ja alueen hoidon järjestämiseksi on laadittu Etelä-Savon ELY -keskuksen johdolla vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021.  Vesistöjen ekologisen tilan tavoitteiden saavuttamisen kannalta virtavedessä oleva nousueste on elinympäristön rakenteessa esiintyvä hydromorfologinen muutos, joka heikentää biologisena luokitustekijänä käytettävän kalaston rakennetta myös Mikkelin alapuolisen Saimaan järvialtaassa. Palauttamalla vaellusyhteys reitin yläpuoliseen vesistönosaan tuetaan virtakutuisten kalalajien luontaista lisääntymistä ja lajien geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. Välittöminä Mikkelin kaupunkistrategian arvokirjassakin mainittuina hyötyinä toimella edistetään vesistöjen laadun parantamista ja laadukkaan lähiluontokokemuksen saavutettavuutta.  Hankkeella luodaan edellytyksiä luontomatkailuun tukeutuvaan matkailun edistämiseen. Rahoitusta hankkeen toteuttamiseen haetetaan Etelä-Savon ELY –keskuksen hallinnoimasta vesienhoitoon liittyvästä rahoitusohjelmasta. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää aluehallintoviraston myöntämää vesitalouslupaa. Hankkeen valmistelu käynnistyy vesitalousluvan hakemisen edellyttämien selvitysten ja suunnitelmien tekemisellä sekä luvan hakemisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää käynnistää vesitalousluvan hakemisen 7-nimisessä joessa sijaitsevan neljän kiinteäkynnyksisen padon muuttamiseksi uomarakenteeksi, jossa virtakutuisen kalan kulku on mahdollinen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.