Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Toiminnan ja talouden seuranta 10/2019, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2019-1314

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
 • Mari Komulainen, taloussuunnittelija, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma ovat liitteenä.

Käyttötalous

Kaupunkikehitys

Kaupunkisuunnittelupalvelut tulosyksikössä ostopalvelujen (kaavoitus ja kaavoitusta tukevat erillisselvitykset) määräraha on ylittymässä. Vastaavasti henkilöstökulut jäävät toteutumatta irtisanoutumisesta ja suunniteltua myöhäisemmästä viran vastaanottamisesta johtuen.

Maaomaisuuden hallinnan vuokratuotot ovat ylittymässä. Vuokratonttien myyminen on ollut arvioitua vähäisempää. Palvelutaloille on tehty vuokramäärältään isompia, uusia vuokrasopimuksia.

Tilavuokratulot toteutuvat arvioitu suurempina. Ulkoiset rakennusten ja huoneistojen vuokrakustannukset toteutuvat arvioitua suurempina, mutta väistötilakustannukset vastaavasti pienempinä.

Hissiavustuksia ei käytännössä ole haettu, eikä myönnetty.

Kuljetuspalveluiden (joukkoliikenne, koulukuljetukset) ostopalvelut ylittävät talousarviosumman. Kustannusten viime vuosien merkittävä nousu aiheutuu osittain koululaisille maksuttoman Waltti-liikenteen seurauksena, osittain siksi että useita aikaisempia koulukuljetusreittejä on avattu joukkoliikennereiteiksi. Peitsarin koulun muutto Paukkulaan aiheuttaa joukkoliikenteeseen noin 100 000 euron vuosittaisen lisäkustannuksen.

Kaupunkikehitys tulosalueen toiminnan tuotot ylittyvät (n. 1 milj. euroa), kulujen odotetaan ylittyvän (n. 600 000 €), jolloin tulos katteen osalta on talousarviossa.

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut

Metsämyyntitulot alittuvat (n. -150 000 €). Tukkipuumarkkinat eivät ole toimineet odotetulla tavalla.

Yksityistieavustuksia jäänee jakamatta arvioitua pienemmästä hakemusmäärästä johtuen.

Tuppuralan koulun osittaisen palovahingon maksujärjestely on kesken vakuutusyhtiön kanssa.  

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut tulosalue jää hienoisesti toimintakatetavoitteesta (n. -100 000 €).

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat lisääntyneet mutta lupamaksujen perusteenä olevat neliömäärät ovat pienentynyt kuluneen vuoden aikana, jolloin lupamaksuissa jäädään talousarviosta.

Pysäköintivirhemaksujen kertymä jää tavoitteesta, mutta vastaavasti pysäköintimaksutuoton arvioidaan ylittävän tavoitteen.

Rakennusvalvonta tulosalue jää hienoisesti toimintakatetavoitteesta (n. -60 000 €).

Maaseutu- ja lomituspalvelut

Maaseutu- ja lomituspalvelujen toiminnan tuotot ja kulut jäävät suunnitellusta, koska toiminta on supistunut.

Maaseudun kehittämisen avustukset eivät toteudu suunnitellusti.

Maaseutu- ja lomituspalveluiden tulosalueen toimintakate muodostunee talousarviota paremmaksi, ja toiminnantuotot kattaisivat kokonaisuudessaan toimintakulut

Koko palvelualue

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toiminnan tuotot ylittyvät (n. 350 000 €). Valmistus omaan käyttöön (n. -50 000 €) ja toiminnan kulut (n. 220 000 €) jäävät talousarviosta, jolloin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tulosalueiden väliset menojen ylitykset sekä tulojen alitukset saadaan katettua, joten määrärahasiirtoja ei tarvita.

Investoinnit

Palvelualueen kautta kootaan koko kaupungin investointien toteutumaseuranta. Koko kaupungin investointien toteutuma ja määrärahaesitykset kootaan kaupunginhallitukselle menevään seurantaraporttiin kokonaisuutena. Seurantaraportin investointiosassa on raportoitu kaupungin investoinnit. Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkiympäristölautakunnan alaisten investointien määrärahoja.

Maa- ja vesialueiden myyntitulot ja rakennusten myynti toteutuvat talousarviota suurempana.

Rantakylän alueen uuden päiväkodin aloittaminen on siirtynyt vuodelle 2020, Hänninkentän huoltorakennuksen hankinta on keskeytetty ja Kalevankankaan jalkapallohallin hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Investointimäärärahat näiden hankkeiden osalta jäävät käytännössä käyttämättä.

Koko vuoden 2019 investointiohjelma tulee toteutumaan menojen osalta talousarviota alhaisemmalla tasolla.

Kaupunginympäristölautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, tilakeskus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

Menot

 • Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus (Rakennusprojekti), ei talousarviovarausta, menoylitys +700.000 euroa.
 • Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Pitkäjärvi) (TA 50.000 euroa), menoylitys +59.000 euroa.
 • Puistot ja leikkipaikat (TA 200.000 euroa), menoylitys +10.000 euroa.

Tulot

 • Hänninkentän huoltorakennus, tulot jäävät toteutumatta -200.000 euroa.
 • Kalevankankaan jalkapallohalli, tulot jäävä toteutumatta -100.000 euroa.
 • Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist (TA 25.000 euroa), tulovähennys -5.000 euroa.
 • Investointikohteiden välillä tehdään määrärahasiirrot hankkeelta toiselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan ja esittää investointeihin hankkeiden välisiä määrärahasiirtoja seuraavasti:

Investointikohteiden määrärahasiirrot 10/2019:

Määrärahasiirrot hankkeiden välillä:

Menot

Projektilta 10613/Rantakylän alueen uusi päiväkoti (TA 3.000.000 euroa) siirretään -769.000 euroa

 • Hankkeelle 10635/Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) rakennusprojekti, menoylitys +700.000 euroa
 • Projektille 20010/ Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, menoylitys +59.000 euroa
 • Projektille Puistot ja leikkipaikat, menoylitys +10.000 euroa

Tulot

 • Hänninkentän huoltorakennus, tulot jäävät toteutumatta -200.000 euroa.
 • Kalevankankaan jalkapallohalli, tulot jäävä toteutumatta -100.000 euroa.
 • Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist (TA 25.000 euroa), tulojen vähennys -5.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.