Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Oikaisuvaatimus lentoaseman päällikön valinnasta

MliDno-2019-326

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikke Hernetkoski (myöhemmin oikaisuvaatimuksen tekijä) on tehnyt teknisen johtajan tekemästä lentoasemapäällikön virkavalintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle.  Oikaisuvaatimus on saapunut 17.10.2019. Oikaisuvaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii viranhaltijapäätöksen kumoamista ja hakemusten uudelleenkäsittelyä. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan liitteineen on oheismateriaalina.

Hakuilmoitus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue haki lentoaseman päällikköä vakinaiseen virkaan 1.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuilmoituksessa mainittiin, että viran kelpoisuutena on ilmailumääräysten mukainen pätevyys ja eduksi luetaan kokemus lennonjohto- tai lennonvarmistustehtävistä sekä kokemus kehittämis- ja markkinointitehtävistä. Lentoaseman päällikön virkatehtäviin kuuluu EU- asetuksen mukaisena Accountable Managerina vastata lentoaseman toiminnasta sitä koskevien säädösten ja lupaehtojen yms. määräysten mukaisesti. Lentoaseman päällikön tehtäviin kuuluu myös lentokentän toiminnan kehittäminen sekä markkinointi yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa. Lentoaseman päällikkö toimii lähiesimiehenä lentokentän henkilöstölle sekä osallistuu myös lennonvarmistuspalvelujen antamiseen. Määräaikaan mennessä virkaa haki 7 henkilöä, joista neljää haastateltiin.

Hakijoiden haastattelutilanne

Virkaa hakeneet neljää haastateltiin 9.9., 10.9. ja 16.9.2019. Haastatteluihin osallistuivat projektijohtaja Timo Rissanen, henkilöstökoordinaattori Sari Helanen ja tekninen johtaja Jouni Riihelä. Haastattelut tehtiin ennalta tehtyjen kysymyslistojen perusteella ja kukin haastattelija teki omat muistiinpanot haastateltavista.

Ansiovertailu ja valintapäätös

Haastattelun jälkeen hakijoiden vastaukset sekä haastattelijoille muodostunut kuva haastateltavien osaamisesta, kyvykkyydestä kaupungin lentoaseman kehittämiseksi asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, asiakaspalvelusta ja yhteistyskyvystä arvioitiin ja muodostettiin kokonaisarvio.

Virkaan valittiin Sami Kahilakoski teknisen johtajan päätöksellä § 24 4.10.2019. Viranhaltijapäätös on oheismateriaalina.

Kolmella hakijalla ei ollut kelpoisuusvaatimuksena edellytettyä ilmailumääräysten mukaista pätevyyttä.

Virkavalinnassa arvioitiin kokonaisuutena hakijoiden työhakemusta, koulutusta, työkokemusta ja mm. haastattelutilanteessa ilmenneitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden perusteella suoritettiin hakijavertailu. Valintaprosessin valintakriteereinä oli henkilöistä haastattelussa saatu kokonaiskuva, haastateltavan haastattelussa esille tuoma monipuolinen ammatillinen osaaminen, sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Kokonaisharkinnan perusteella on lentoasemapäällikön virkaan katsottu parhaaksi Sami Kahilakoski, joka myös haastattelutilanteessa osoittautui sopivaksi tehtävään.

Oikaisuvaatimuksesta ilmenevillä perusteilla oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii valintapäätöksen kumoamista ja hänen valitsemistaan lentoaseman päällikön virkaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt useita perusteluja oikaisuvaatimuksessaan esittämien väitteiden tueksi. Oikaisuvaatimusta on perusteltu mm. sillä, että valitulla ei ole tiettyjä lentoasemapäälliköltä edellytettyjä koulutuksia eikä aikaisempaa kokemusta lentoasemapäällikön tehtäväistä. Oikaisuvaatimuksen pääkohdat ja kommentit niissä esitettyihin asioihin on koostettu alle otsikoituna.

Yleistä virkavalinnasta

Perustuslaissa on säädetty virkojen kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet (125 §). Säännöksen mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto koskien myös, kuntien virkoja. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittu ja tietoja ja taitoja.

Kyvyllä puolestaan tarkoitetaan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiä henkilön ominaisuuksia, kuten luontaista lahjakkuutta, järjestelykykyä, aloitteellisuutta ja muita vastaavia tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia kykyjä. Koeteltu kansalaistaito tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoitamisen kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Virantäyttöön kuuluu myös harkintavaltaa. Nimitysperusteiden soveltamisen yhteydessä harkintavalta ilmenee mm. viranomaisen oikeutena määritellä viran työtehtävät, painottaa nimitysperusteita ja päättää, mikä merkitys viranhakijoiden erilaisille ansioille on annettava. Perustuslain yleisiä nimitysperusteita tulkitaan siten, että viranomainen voi päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muunkin kuin kokeneimman. Valitsijan harkintavaltaan kuuluu se, että jotain kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvista vaatimuksista voidaan painottaa haastatteluun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvioinnin nojalla

Koulutus

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että virkaan valitulla olennaisin koulutus viranhoidon kannalta on lennontiedottajan tutkinto. Koska oikaisuvaatimuksen tekijällä on sama lennontiedottajan tutkinto, ei virkaan valittua voida pitää ansioituneempana.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lentoasemapäällikön virkaan kelpoisuutena kaupunginhallituksen päätöksellä 19.12.2000 § 157 päätetty Ilmailumääräysten mukainen pätevyys. Traficomin ilmoituksen 23.9.2019 mukaan virkaan valitulla on oikeudet toimia lennontiedottaja Mikkelin lennontiedotustoimipisteessä sen jälkeen kun hän saattaa voimaan terveydentilatodistuksen. Hakuilmoituksen mukaan todistus terveydentilasta on toimitettava ennen valinnan vahvistamista. Vaadittava todistus on toimitettu Mikkelin kaupungille.

Yksittäiset koulutukset, esim. maapalvelutehtävät, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa, eivät ole viran kelpoisuusvaatimuksia eikä niitä ole edellytetty hakijoilla olevan hakuvaiheessa. Yksittäisten tehtäviin mahdollisesti tarvittava koulutus on normaalia työnantajan järjestämää lisäkoulutusta paikalliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden.
Virkaan valitulla on siten virkaan vaadittu kelpoisuus.

Työkokemus

Virkaan valittu on työskennellyt yli 8 vuotta Seinäjoen lentoasemalla lennontiedottajana ja samalla toiminut myös AFIS-​päällikön,​ koulutusvastaavan ja lentoaseman päällikön varahenkilön tehtävissä. Lisäksi hän on työskennellyt Avia Collegessa mm. lennontiedottajien kouluttajana 5.6.2000 -​ 31.12.2005. Lyhytkestoisia työjaksoja on useilla lentokentillä,​ mm. Mikkelin lentoasemalla vs. lennontiedottajana 3.4.2018 -​ 12.10.2018.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt Mikkelin lentoasemalla lennontiedottajana 1.4.2014 - 30.6.2017 sekä 1.11.2019 - 8.11.2019. Vt. lentoaseman päällikkönä hän on työskennellyt 1.7.2017 - 31.10.2019.

Virkaan valitulla on siten laajempi ja monipuolisempi työkokemus kuin oikaisuvaatimuksen tekijällä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ilmeni, että virkaan valitulla on laaja-alaiseen ja monivuotiseen kokemukseen perustuva osaaminen lentoaseman toimintaan sekä hakijoista paras käsitys Mikkelin lentoaseman toiminnan edellyttämistä kehitys- ja markkinointitarpeista sekä yhteistyötahoista. Myös virkaan valitun vuorovaikutustaidot olivat hyvät. Virkaan valitulla on haastattelijoiden arvion mukaan siten parhaat viran hoidon edellyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet.

Yhteenveto

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on kokemusta lentoasemapäällikön ammatin harjoittamisesta eikä lautakunnalla ole syytä epäillä hänen kykyään toimia lentoasemapäällikkönä. Valmistelija kiistää oikaisuvaatimuksen tekijän väitteet siitä, että hän olisi ansioitunein koulutuksen ja työkokemuksen osalta haettavana olevaan virkaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus on valtaosin peräisin lennontiedottajan viranhoidosta eikä lentoasemapäällikön työstä, johon viran täyttö kohdistuu.  Virkavalinta on tehty tasapuolisesti hakemusten, haastattelujen ja hakijavertailun perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä teknisen johtajan päätöksestä § 24/4.10.2019 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman ja Pekka Heikkilä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Vesa Himanen toimi puheenjohtajana pykälien 151 ja 152 aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, henkilöstöpalvelut, oikaisuvaatimuksen tekijä, virkaan valittu

Muutoksenhaku

Päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta:

Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero (vaihde): 015 1941
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.