Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Moppe-palveluliikenteen kutsuohjauksen kehittäminen sekä matkojen yhdistely

MliDno-2019-2128

Valmistelija

  • Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin joukkoliikenteeseen kuuluu Moppe-palveluliikenne (myöh. Moppe-liikenne), jota liikennöidään kahdella ajoneuvolla arkisin Ihastjärven Linja Oy:n ostopalveluna. Moppe-palvelulinja-auton tunnistaa auton etuosassa olevasta MOPPE-tunnuksesta. MOPPE-liikenteessä maksut ja liput ovat samat kuin Mikkelin paikallisliikenteessä. MOPPE-palvelulinjat ajetaan matalalattiabusseilla, joihin vanhusten, pyörätuolimatkustajien ja muiden liikuntarajoitteisten sekä kantamusten ja lastenvaunujen kanssa kulkijoiden on helppo nousta. Tarvittaessa kuljettaja auttaa autoon noustessa ja poistuessa.

Helmi-kesäkuussa 2019 Mikkelin kaupunki oli mukana ALPIO-hankkeessa, ja hankkeen pilottivaiheessa toinen Moppe-autoista toimi kutsuohjatusti osana matkojen yhdistelyä. Asiakkaat tilasivat Moppe-matkan puhelimitse Mikkelin kaupungin matkavälityskeskuksesta. Autoa reititettiin ja aikataulutettiin asiakastilausten mukaisesti. 2019 pilotin aikana kokemukset kutsuohjatusta palvelusta olivat rohkaisevia, ja siksi koetun kaltaista palvelumallia halutaan viedä eteenpäin.

Mikkelin kaupungin operoima matkavälityskeskus toimii Essoten toimeksiannosta vpl- ja shl -kuljetusten välityskeskuksena. Essoten ja Mikkelin kaupungin välinen palvelusopimus päättyy 31.12.2019, ja jatkossa vastaavat matkavälityspalvelut Essote:lle tuottaa Sansia Oy. Moppe-liikenne on ollut, ja on jatkossakin osa Mikkelin kaupungin tuottamaa joukkoliikennepalvelua.

Mikkelin kaupunki on käynyt neuvotteluja Sansia Oy:n kanssa Moppe-liikenteen kokonaisvaltaisemmasta kutsuohjauksesta siten, että palveluliikenteen molemmat autot liitettäisiin Sansian välityskeskuksen ohjaukseen. Tällä hetkellä Moppe-reitin varrelta kyytiin pääsee linja-autopysäkiltä tai kadun reunasta viittaamalla kuljettajalle tai reitin läheisyydessä sijaitsevalta kadulta. Nykyisinkin on voinut pyytää poikkeamista reitillä ennakolta soittamalla MOPPE- kuljettajalle ennen vuoron ajoa aikataulussa ilmoitettuun puhelinnumeroon. Moppe-palveluliikenneautojen aikataulurakenne muuttuisi kutsuohjauksen myötä siten, että autoilla olisi vakituisia aikataulutettu pysäkkipaikkoja, joiden ympärille muodostuvalla palvelualueella ajoneuvot palvelevat asiakkaita erillisten matkatilausten eli kutsujen mukaisesti. Edelleen kuitenkin niin, että aikataulutetuilta pysäkeiltä esim. torilta voi nousta kyytiin ilman ennakkotilausta puhelimitse.  Nykyinen aikatauluihin ja vakioreitteihin perustuva palvelu on osan ajasta vajaakäytöllä, eli käytännössä auto ajaa joskus linjaa jopa tyhjillään. Kutsuohjauksella sekä matkojen yhdistelyllä pyritään nostamaan autojen käyttöastetta sekä palveluliikenteen asiakaslähtöisyyttä. Kutsuohjauksella Moppe on tavoitettavissa aiempaa joustavammin ja asiakas voi tilata palveluliikennematkan haluamaansa ajankohtaan Mopen liikennöintiaikojen (arkisin 6.50-16.30) ja palvelualueen (määritetään myöhemmin) sisällä. Kutsuohjaus mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän palvelun, jolloin asiakas voidaan noutaa myös kotioven läheisyydestä.  Palveluliikenne edistää ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten asiakkaiden mahdollisuuksia hyödyntää joukkoliikennettä kotioven läheisyydestä. Kutsuohjaus mahdollistaa myös asiakastarpeeseen perustuvan joukkoliikennepalvelun tuottamisen niille keskustaajaman alueille, joissa säännöllisten paikallisliikennevuorojen ei ole järkevää liikennöidä (esim. Vuolinko, Pitkäjärvi, Karkialampi, Moisio).

Ympäristönäkökohdat, taloudellisen tehokkuuden tavoittelu sekä väestön ikääntyminen asettavat uudenlaisia vaatimuksia liikennepalveluiden tuottamiselle. Moppe-palvelun uudistamisella pyritään edistämään myös julkisesti tuotettujen liikennepalveluiden yhdistelyä: Sansian välityskeskuksen ohjaamana Moppe-palveluliikenneautot toimisivat jatkossa aiempaa suuremmassa roolissa Essoten kustantamien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa. Vpl- ja shl –asiakkaiden kuljetustilauksia pyrittäisiin ensisijaisesti asiakkaan kuljetusprofiilin mukaisesti reitittämään Moppe-liikenteeseen. Essote:n tavoitteena on alentaa erillisiä taksikuljetuskustannuksia. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan jatkossakin, jolloin Essoten kuljetuspalveluasiakkaiden profiilissa on tieto, voiko asiakas käyttää Moppea matkustamiseen. Aiempaa tehokkaampi palveluliikenteen hyödyntäminen vaikuttaa Essote:n kuljetuskustannuksiin alentavasti. Essote maksaa kaupungille sovitun korvauksen palveluliikenteessä toteutetuista matkoista, joka puolestaan tuottaa lipputuloja Mikkelin kaupungin joukkoliikenteeseen.

Palvelun uudistaminen ei vaikuta palveluliikenteen liikennöintikorvauksiin, mutta Sansia Oy veloittaa keskuksen kautta tilatuista matkoista välityspalkkion kaupungilta. Sansia Oylle välityspalkkioina maksettava vuosittainen kustannus on arvioitu olevan noin 20 000 euroa. Tämä lisäkustannus katetaan suurimmaksi osaksi sillä, että Essoten maksama matkakohtainen korvaus hinnoitellaan uudelleen, ja heidän nykyisin maksamaan matkakohtaiseen korvaukseen tulee merkittävä korotus. Essoten Mikkelin kaupungille maksama korvaus kasvaa siis prosentuaalisesti merkittävästi, mutta uudistuksen myötä Essote saavuttaa sitäkin suuremmat säästöt liikenneyrittäjille maksetuissa korvauksissa, kun erillisiä taksimatkoja toteutetaan joukkoliikenteessä. Esitetyssä kokonaisuudessa on siten sellainen julkistaloudelle positiivinen korrelaatio, että mitä enemmän Essote maksaa kuljetuskorvauksia Mikkelin kaupungille, sitä enemmän Essote säästää kokonaiskuljetuskustannuksissa. Mikkelin kaupungin näkökulmasta uudistuksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat tavoitteena saada lähelle nollatasoa. Kustannuksia tulee tilattujen matkojen välityspalkkioista myös Mikkelin kaupungille, mutta ne pyritään kattamaan lipputulojen kasvulla. Merkittävin tavoite Mikkelin kaupungille on uudistuksen myötä kehittää uudenlainen, joustava ja ekologinen joukkoliikennepalvelu, joka mukautuu itseohjautuvasti kaupunkiympäristön muuttuviin tarpeisiin.

Edellä esitettyä Moppe-liikenteen kutsuohjauspalvelua ei voi hankintalain mukaisesti kilpailuttaa, sillä Moppe-liikenteen ja sote-matkojen yhdistely voi toteutua ainoastaan Essote:n sopimuskumppanin Sansia Oy:n välityskeskuksen kautta. Sansia Oy voi tuottaa palveluita ainoastaan omistajilleen. Välityspalvelun hankkiminen voi siten toteutua vain sidosryhmäaseman myötä, ja näin ollen Mikkelin kaupungin tulee hankkia omistusosuus Sansia Oy:stä. Sansian osakkeen hankinta on huomioitu talousarviovalmistelussa, jolloin osakkeen hankinta voi tapahtua alkuvuodesta 2020. Mikäli osaketta ei hankita, ei yllä esitetty palveluliikenteen yhdistelysuunnitelma toteudu. Käytännön järjestelyihin liittyvien yksityiskohtien vahvistuttua selviää kutsuohjauspalvelun tarkka alkamisajankohta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että palvelualueella on oikeus liittää ja toteuttaa Moppe-palveluliikenteen matkojen yhdistely kutsuohjattuna palveluna edellä esitetyn tekstin mukaisesti, mikäli palvelukokonaisuus katsotaan vielä tarkempien neuvottelujen ja selvitysten jälkeen Mikkelin kaupungin kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Mikäli Mikkelin kaupunginvaltuusto ei hyväksy talousarvion yhteydessä Sansia Oy:n osakkeen hankintaa, ei suunnitelmaa toteuteta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Sansia Oy, Mikkelin kaupunki/kyytineuvo, Ihastjärven Linja Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00