Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Kiinteistötoimitustaksa 2020

MliDno-2019-2179

Valmistelija

  • Jukka Piispa, maankäyttöinsinööri, Jukka.Piispa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistötoimitustaksan mukaan peritään kaupungille maksut kaupungin toimesta suoritetuista tonttien lohkomisista, rasitetoimituksista ym. maanmittaustoimituksista sekä eräistä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksistä. Nykyisen taksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.2.2019 § 18 ja se on tullut voimaan 1.1.2019.

Taksa perustuu kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4 §:ään ja Kuntaliiton ohjeeseen. Taksan rakenteeseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Uudessa taksassa hintoja on korotettu keskimäärin noin 2 %.

Kiinteistötoimituslain 4 §:n mukaan taksan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.