Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen maksut ja taksat vuodelle 2020

MliDno-2019-2179

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen maksut, taksat ja hinnoitteluperusteet vahvistetaan vuosittain vähintään kustannustason nousua vastaavaksi. Nyt esitetyt korotukset ovat suuruudeltaan max. 4 %, mikä vastaa nykyistä kustannustason nousua.

Maaomaisuuspalvelujen suorittamat rakennusten ja aitojen paikan merkitsemiset sekä pihan korkeuksien tarkastamiset on hinnoiteltu rakennusvalvontataksassa, joka käsitellään omana kohtanaan. Siitä tehty erillinen esitys on liitetty maaomaisuuspalvelujen maksuihin. Kiinteistötoimitustaksa käsitellään myös omana asiana.

Jätetaksa käsitellään myös omana asianaan, koska sen osalta muutoksenhaku poikkeaa muista palvelualueen taksoista ja maksuista.

Rakennusvalvonnan osalta vuoden 2019 taksaan tehtiin joitakin korotuksia, mutta kaikkia kohtia ei tarkistettu. Nyt tehtävällä tarkistuksella korotus noin 4 %. Ilmoitusmenettely pidetään edelleen edullisena. Luvan voimassaolon jatkamisen lupahakemuksen käsittelyhintaa on alennettu, jolla kannustetaan toimimaan lain säätämällä tavalla. Suurikokoiselle mastolle ja aurinkovoimalakentälle on tehty uusi hintaluokka. Yksinkertainen rakennus, rakennelma 2.3 kohta siirretty 3 § alle. Tällä selkeytetään taksan tulkintaa. Pienissä rakennelmissa hinta putoaa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen työveloitusten hinnoitteluperiaatteet on vuosittain hyväksytty seuraavasti:

A. Työveloitusten sisäiseen laskutusperusteeseen kuuluvat:

 • tehollisen työajan hinta €/h (henkilökustannukset koko ajalta, myös matka-ajalta)
 • henkilösivukulut kunkin vuoden prosentin mukaan
 • kiinteät kulut n. 15 % (mm. tulosalueen hallinto-, ATK- ja huoneistomenot)
   

B. Työveloitusten ulkoiseen laskutusperusteeseen kuuluvat:

 • kohdan A kustannuksiin lisätään vähintään 20 % yleiskustannuslisä
 • työveloitusten perusteista voidaan poiketa tehtäessä vuosi-, urakka- yms. sopimuksia ja tarjouksia.
   

Em. hinnoitteluperiaatteet esitetään hyväksyttäväksi edelleen.

Lisäksi tulosalueet esittävät vahvistettavaksi muut maksut ja hinnoitteluperiaatteet liitteiden mukaisesti.

Torisääntö ja siihen liittyvät torimaksut tulevat lautakunnan käsittelyyn tammikuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vuoden 2020 maksut ja taksat liitteiden mukaisesti sekä työveloitusten hinnoitteluperusteet vuodelle 2020 esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00