Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa (Nuijamies) / Nuijamiehen asuinalue osa II

MliDno-2017-744

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä marraskuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan, Nuijamiehen, asuntoalueen osaa, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu-, virkistys- ja puistoalueita. Kaava-alue sijaitsee vajaan puolen kilometrin etäisyydellä hallitustorilta lounaaseen, Kasarminkadun, Päiviönkadun, Vanhan kasarmin ja Linnanmäen rajaamalla alueella. 

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavan muutos on tarpeen alueen kaavojen ajanmukaistamiseksi. Suunnittelun tavoitteena on alueen rakenteen ja hyvien ominaispiirteiden säilyttäminen ja korostaminen sekä rakentamisen tehostaminen. Kaava-alueen sijainti kaupunkirakenteessa hyvän liikenneverkon ja keskustan palveluiden äärellä puoltaa maankäytön tehostamista.

Kaavalla on kaupunkiympäristöä säilyttävät, tiivistävät ja elävöittävät vaikutukset. Kaavassa annetaan suojelumääräys (sr-1) ja (sr-2) yhteensä 14 alueella sijaitsevalle rakennukselle. Lisäksi asemakaavan muutoksessa annetaan kaavamääräys maisemallisista ja kaupunkikuvallisista arvoista.

Rakennusten uusimispainetta hyvin säilyneillä ja vanhoilla korttelialueilla pyritään vähentämään lisärakennusoikeuden sijoituksella korttelien keskiosiin noin 900 k-m2:n kokoisilla tonteilla.

Tehokkaampaa ja korkeampaa rakentamista esitetään vilkkaiden pääväylien ja radan varrelle sekä kaupunkikuvallisesti sopiville paikoille. Kaupungin omistama vanha palolaitoksen kiinteistö on tarkoitus muuttaa asuinkerrostalojen korttelialueeksi tehokkuudella e=1,0 (2500 k-m2). Kerrosluvuksi osoitetaan viisi kerrosta (V).

Uuden kaavan mukaan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 26 281 k-m² lukuun 31 357 k-m². Asuinrakennusoikeus voidaan vielä jakaa pienempiin yksiköihin eli AK-1, ALK-, AL-, AR- ja A-1 korttelialueisiin.

Brahenkatu osoitetaan kaavassa kevyttä liikennettä painottavaksi katualueeksi merkinnällä pp/h.

Liito-oravien elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi on alueelle osoitettu tarkentavia kaavamääräyksiä.

Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten laatimista.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin 23.3.2017.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.3. - 24.4.2017, ja siitä saatiin 8 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Kaavasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 11.4.2017.

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 17.1 – 18.2.2019, jonka aikana saatiin seitsemän lausuntoa ja kaksi muistutusta. Kaavaehdotuksen osalta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 13.2.2019.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavakarttaan on tehty merkittäviä muutoksia mm. lisäämällä suojelumerkintöjä sr-1. Saadun palautteen johdosta asemakaavan muutosehdotus on päätetty asettaa uudelleen käsittelyyn.

Asemakaavan muutos ehdotus oli uudelleen nähtävillä 13.6.- 23.8.2019 ja kaavamuutoksesta saatiin yhteensä 4 lausuntoa ja 2 muistutusta. Asemakaavan muutosehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavakarttaan on tehty merkittäviä muutoksia mm. lisäämällä suojelumerkintöjä sr-2 ja tekemällä lisäselvityksiä. Saadun palautteen johdosta asemakaavan muutosehdotus on päätetty asettaa uudelleen käsittelyyn.

Yhteenveto kaikista mielipiteistä, lausunnoista ja muistutuksista on kaavaselostuksen liitteenä 5.

Laaditut selvitykset

Kaavahankkeen aikana on laadittu kulttuuriympäristöselvitys, hulevesiselvitys, melu- ja tärinäselvitys sekä liito-oravaselvitys. Lisäksi kaavatyössä tukeudutaan kantakaupungin osayleiskaavan 2040 selvitysaineistoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Mikkeli-Seura ry, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.