Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus / VT13 ja Otavantien risteys

MliDno-2019-1788

Valmistelija

  • Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä marraskuuta 2019 päivätyn asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Valtatien 13 ja Vanhan Otavantien risteysaluetta Kirjalan ja Lehmuskylän kaupunginosissa. Matkaa keskustaan on noin kaksi kilometriä. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 7,4 ha.

Kaavaehdotuksen tavoitteena on muuttaa alueella voimassa olevia asemakaavoja siten, että ne vastaavat Valtatien 13 ja Vanhan Otavantien sekä Otavankadun tiesuunnitelmaa. Kaavamuutos on käynnistynyt Mikkelin kaupungin aloitteesta.

Lain mukaan asemakaava ja tiesuunnitelma tulee aluerajauksiltaan vastata toisiaan; tästä johtuen Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin toimeksiannosta SitoWise on laatinut tiesuunnitelman. Kaupunki vastaa tarvittavista asemakaavojen päivityksistä.

Suunnittelun tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisääminen erityisesti kevyen liikenteen osalta sekä liikenteen sujuvuuden parantaminen risteävillä teillä.

Kaavalla ei osoiteta rakennusoikeutta.

Risteysaluetta koskevaa tiehanketta on tarkoitus ryhtyä toteuttamaan vuonna 2020. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tiesuunnitelman ja siihen liittyvän ns. turbokiertoliittymän toteutus. Kaavan aikataulua on nopeutettu, jotta alueen tiesuunnitelma ja sen toteutus saadaan sisällytettyä liikennehankkeiden rahoituksiin vuodelle 2020. Kaupunki saa vuodelle 2020 valtion rahoitusta tiehankkeen toteuttamiseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.9 – 21.10.2018. Nähtävillä olon aikana saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Telia Finland Oyj, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Etelä-Savon Maakuntaliitto.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että hankkeen vaikutusten arviointiin tulee lisätä liikenteellisten vaikutusten arviointi.

Myös Pohjois-Savon ELY-keskus toi lausunnossaan esille liikenteellisten vaikutusten huomioon ottamisen sekä Otavantien itäosan asemakaavoittamisen kaduksi rautatiesillan länsipuolelta Rantakylän kaupunginosan länsireunaan välittömästi tämän kaavatyön jälkeen erillisenä kaavanaan sekä alustavan aikataulun esittämistä kaavoitukselle.

Etelä- Savon maakuntaliitto esitti lausunnossaan, että liittymälle tulee asemakaavassa jättää riittävästi väljyyttä, jotta kiertoliittymä on tarvittaessa mahdollista korvata eritasoliittymällä sekä kaavan yhdeksi tavoitteeksi voisi asettaa pyöräilyn ja kävelyn osuuden lisäämisen.

Lausunnot ja mielipiteet niiden huomioonottamisesta on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää alustavasti hyväksyä Valtatien 13 ja Vanhan Otavantien risteysaluetta koskevan asemakaavan ja asemakaavanmuutosehdotuksen (VT13 ja Otavantien risteys), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Väylävirastolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta sekä Infra-aluepalveluilta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Päivi Rahikainen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.