Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 24.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Oikaisuvaatimus paikkatietoinsinöörin päätöksestä, osoitteen muutos kiinteistölle 491-409-1-206 Haukivuorella

MliDno-2017-303

Valmistelija

  • Osmo Hurri, paikkatietoinsinööri, osmo.hurri@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilan 491-409-1-206 omistaja Jukka Lunden on tehnyt oikaisuvaatimuksen paikkatietoinsinöörin päätöksestä § 61/15.9.2017, jolla Lundenin omistaman kiinteistön osoitteeksi on päätetty Kurkisaarentie 82a. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa ja se on liitteenä.

Lunden on vaatinut korjaamaan päätöstä niin, että kulku kiinteistölle osoitetaan osoitteesta Kauvoniementie 56c. Kyse on saaressa sijaitsevasta lomakiinteistöstä.

Oikaisuvaatimusta on perusteltu ensinnäkin sillä, että päätöksen mukainen osoite aiheuttaa merkittäviä viiveitä yhteiskunnallisten palveluiden kuten pelastustoimen osalta. Pelastuslaitokselta saadun tiedon mukaan tieosoite ei ole olennainen tekijä, jos pelastuslaitoksen pitää päästä saarikiinteistölle. Olennaista on saada tieto, mistä saaresta tai kiinteistöstä on kysymys ja silloin tietojärjestelmän ja paikallistuntemuksen perusteella löydetään lähin paikka, josta vene saadaan vesille.

Oikaisuvaatimus perustuu sille virheelliselle käsitykselle, että järjestelmään kirjattu osoite määräisi sen, mistä kautta saarikiinteistölle pitää kulkea tai mihin kiinteistön omistajalla on oikeus saada venepaikka tai tienkäyttöoikeus. Venepaikasta tulee sopia maanomistajan kanssa tai sitä varten pitää olla rasiteoikeus. Oikeus yksityistien käyttöön pitää perustua tiekunnan osakkuuteen tai siihen, että tiekunnan kanssa sovitaan tien käytöstä. Lundenilla on yleiseltä Kurkisensaaren maantieltä tieoikeus hallitsemalleen venevalkama-alueelle Kurkisaarentie 82:n kohdalta. Kauvoniementien osakas hän ei ole eikä hän ole muutenkaan sopinut tiekunnan kanssa tien käytöstä. Maanomistajan mukaan Lundenin kanssa ei ole sovittu myöskään veneen pitämisestä Kauvoniementie 56c:n kohdalla. Tällaisia oikeuksia ei voi perustaa osoitetta koskevalla päätöksellä.

Vakiintunut käytäntö on, että saarikiinteistön osoitteeksi mantereen puolella kirjataan se, jonka kautta kulku saareen tapahtuu sääntöjen mukaisesti eikä sitä, mistä kiinteistön omistaja haluaisi itse kulkea. Mikäli kiinteistön omistaja sopii veneenpidosta venepaikan maanomistajan ja tienkäytöstä tiekunnan kanssa, voidaan päätös osoitteesta muuttaa.

Paikkatietoinsinöörin päätös noudattaa vakiintunutta käytäntöä eikä loukkaa kiinteistönomistajien yhdenvertaisuutta tai ole maanomistajan kannalta kohtuuton.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä Jukka Lundenin oikaisuvaatimuksen paikkatietoinsinöörin päätöksestä § 61/15.9.2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Lunden, mittaus ja kiinteistöt/Osmo Hurri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.