Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 24.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen välisen henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyösopimuksen rahoitussuunnitelma vuosille 2017-2018

MliDno-2017-2129

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon Ely-keskus esittää, että alueen kaupungit ja kunnat hyväksyvät Ely-keskuksen laatiman rahoitussuunnitelman 2017-2018.  Esitys perustuu siihen, ettei Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikenteen määräraha tule riittämään liikenteiden hankintaan. Nykyisellä joukkoliikenteen valtionrahoituksella ei pystytä toteuttamaan joukkoliikenteelle asetettuja tavoitteita ilman, että kunnat osallistuvat myös joukkoliikenteen rahoitukseen. Mikäli kunnat eivät lähde mukaan rahoittamaan joukkoliikenteen hankintoja, joutuu Pohjois-Savon Ely-keskus sopeuttamaan joukkoliikenteen tarjontaa vastaavalla euromäärällä. Pohjois-Savon Ely-keskuksen käyttöoikeussopimukset ovat voimassa 2.6.2018 saakka, minkä jälkeen niitä on mahdollista jatkaa optiolla.

Pohjois-Savon Ely-keskuksen rahoitusosuus liikenteiden hankintakustannuksista on 90% ja kuntien yhteenlaskettu osuus on 10% kuitenkin siten, että keskuskaupungin osuus on 20% ja jäljelle jäävä 80% jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin. Pohjois-Savon Ely-keskus on laskenut Mikkelin kaupungin rahoitusosuudeksi kaikkien hankintojensa osalta 82.703,00 euroa ajokaudelle 4.6.2017-2.6.2018. Mikkelin kaupungin joukkoliikenne osallistuu jo tällä hetkellä Mikkeli – Haukivuori – Pieksämäki – vuorojen kustannuksiin 50.874 euroa/vuodessa (alv 0%). 

Pohjois-Savon Ely-keskuksen esitys on, että Mikkelin kaupunki osallistuu Ely-keskuksen liikenteiden hankintojen osalta seuraavien ajosuuntien joukkoliikennevuorojen kustannuksiin:

Joukkoliikennevuorot, jotka kuuluvat waltti lippu- ja maksujärjestelmään
Mikkeli – Juva – Sulkava – Savonlinna
Mikkeli – Puumala – Savonlinna
Mikkeli – Otava – Hirvensalmi – Joutsa
Mikkeli – Haukivuori – Pieksämäki 

Joukkoliikennevuorot, jotka eivät kuulu waltti lippu- ja maksujärjestelmään
Mikkeli – Kangasniemi – Jyväskylä

Mikkelin kaupungin joukkoliikenne käyttää Waltti- lippu- ja maksujärjestelmää. Waltti- lippu- ja -maksujärjestelmä on yhteiskäyttöinen Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikennevuorojen kanssa. Hankkiessaan joukkoliikennevuoroja välille Mikkeli – Kangasniemi – Jyväskylä, Pohjois-Savon Ely-keskus ei edellyttänyt liikennöitsijältä Waltti- lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönottoa. Jotta Mikkelin kaupungin asukkaat voisivat käyttää kaupungin Waltti-lipputuotteita välillä Mikkeli – Läsäkoski, tulee Mikkelin kaupungin neuvotella ja kustantaa Waltti- lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotto erikseen sopimusliikennöitsijän kanssa. Koska Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikenteen käyttöoikeussopimus Mikkeli – Kangasniemi – Jyväskylä-suunnan joukkoliikennevuoroissa ei mahdollista Mikkelin kaupungin Waltti- lippu- ja maksujärjestelmän käyttöä, ei Mikkelin kaupungin osallisuus joukkoliikennevuorojen kustannuksiin tältä osin ole aiheellista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikenteiden hankintojen osalta ajokaudelle 4.6.2017 – 3.6.2018 niiden joukkoliikennevuorojen käyttöoikeussopimusten kustannuksiin, joissa on käytössä Waltti- lippu- ja maksujärjestelmä. Mikkelin kaupunki ei osallistu Mikkeli – Kangasniemi – Jyväskylä -suunnan joukkoliikennevuorojen käyttöoikeussopimusten kustannuksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli