Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 24.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Maankäyttösopimus / Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10

MliDno-2017-2134

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10:n omistamalle alueelle on valmisteltu asemakaavan muutosta, jonka johdosta alueen rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 6.500 k-m2:stä 8.991 k-m2:iin eli 2.491 k-m2.  Alueen käyttötarkoitus on asemakaavan muutosehdotuksen mukaisesti keskustatoimintojen korttelialue (C). Kaavamuutos mahdollistaa alueella tällä hetkellä sijaitsevan rakennuksen purkamisen kokonaan tai osittain.

Koska asemakaavan muutos luo arvonnousua omistajalle, on vakiintuneeseen tapaan sovittu asemakaavaan liittyvästä maankäyttösopimuksesta. Sopimuksen mukaan kaupunki saisi maksimissaan 350.000 euron suuruisen maankäyttökorvauksen, mikäli kaavamuutosalueen kaikki rakennusoikeus käytetään. Sopimuskorvaus on määritetty riippumattomalta kiinteistöarvioitsijalta tilatun kiinteistöarvion perusteella ottaen huomioon vakiintunut tapa periä maankäyttökorvauksena 1/3 kaavamuutoksen synnyttämän arvonnousun määrästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10:n välisen maankäyttösopimuksen. Maankäyttösopimus on allekirjoitettava ennen Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10:n omistamaa aluetta koskevan asemakaavamuutoksen valtuustokäsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.