Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankinta 2018-2021

MliDno-2018-926

Valmistelija

 • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön (Kaupunginhallitus 18.4.2017 §124)  mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 € (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa. Mikkelin kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjestää avoimen tarjouskilpailun Mikkelin kaupungin alueen joukkoliikennepalvelun hoitamisesta bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti.

Tarjouspyyntö koskee Mikkelin kaupungin keskustan ja lähitaajamien välistä sekä muun haja-asutusalueiden joukkoliikennepalvelua. Paikallisliikenne ei kuulu tähän hankintaan. Hankinnan sopimuskausi kaikkien kohteiden osalta on 13.8.2018 – 5.6.2021, jolle varataan optio jatkosopimukselle 6.6.2021 - 4.6.2022. Nykyiset sopimukset päättyvät 12.8.2018. Paikallisliikenne on kilpailutettu erikseen.

Tarjouspyyntö julkaistaan viikolla 21/2018 jolloin tarjoukset saadaan viikolla 26/2018, jonkä jälkeen tehdään tarjousten vertailu ja pyydetään mahdolliset lisäselvitykset. Uusi sopimuskausi alkaa 13.8.2018. Hallintosäännön 45 §:n mukaan toimielin voi siirtää mm. hankintoihin (29 §)  liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranomaiselle.

Kaupungin joukkoliikennepalvelu on kokonaisuudessaan bruttokorvaukseen perustuvaa, jossa lipputulot jäävät tilaajalle eli kaupungille. Vuonna 2017 seudun joukkoliikenne  maksoi noin 1 950 000 € (alv 10 %), josta kaupunki sai lipputuloja noin 360 000 € (alv 10 %). Valtionavustusta viime vuoden kustannuksiin saataneen noin 80 000 €. 

Nyt tehtävän hankinnan arvo on noin 1 700 000 €/vuosi (alv0%). Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalvelussa on käytössä viranomaisten yhteinen lippu- ja maksujärjestelmä, Waltti ja hankinnassa vaaditaan sen mukaiset ajoneuvolaitteet.

Joukkoliikennepalvelun kohteet perustuvat joukkoliikenteen palvelutasoon, jossa on huomioitu asiakastarpeet alueittain. Joukkoliikennekohteiden suunnittelu on sovitettu koulukuljetussuunnitteluun.

Koulukuljetukset ovat suljettuja kuljetuksia, joissa esim. lukiolaiset, ammattikoululaiset tai koululaisten kaverit eivät voi kulkea ja käyttää. Siirryttäessä kuljetuksissa joukkoliikennepalveluun kaikki alueen asukkaat, opiskelijat sekä kyläilyt kavereiden luona ovat mahdollisia. Myös vuorotarjontaa saadaan parannettua. Joukkoliikennepalveluun jää edelleen alueellisia kutsujoukkoliikennepalvelua, mutta koulupäivisin ajettavaan liikenteeseen yhdistetään myös kutsuasiointikuljetuksia.

Haukivuoren alue on jo nykyisin perinteisesti kokonaisuudessaan koulukuljetuksineen joukkoliikennepalvelua. Nyt hankinnassa on lähtökohtana, että myös Anttolan alueen koulukuljetukset olisivat kokonaisuudessaan joukkoliikennepalvelua. Ristiinan alueelta yksi koulukuljetuskohde on muutettu joukkoliikennepalvelun puolelle. Tällöin kuljetukset avautuvat kaikkien käyttöön joukkoliikennevuoroina ja lähtökohtana kuljetuksissa on matkojenyhdistely.

Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin liitteessä ”Bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintisopimuksen ehdot”. Tarjouspyynnön liitteeksi tulee myös henkilötietojen käsittelyn ehdot (EU:n yleinen tietosuoja-asetus).

Tarjouspyynnön kohteet:

 • Kohde 1 Mikkeli – Rahula, Hännilä, Kokkosenlahti alueen päivä, Koulp
 • Kohde 2 Mikkeli – Rahula, Hännilä, Kokkosenlahti alueen päivä, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 3 Asiointiauton päivä koulujen kesäloman ja muiden lomaviikkojen. liikennöintipäivät M-P+++
 • Kohde 4 Haukivuoren alueen päivä, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 5 Anttolan alueen päivä, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 6 Mikkeli - Haukivuori - Mikkeli, liikennöintipäivät MKP, P, Koulp
 • Kohde 7 Mikkeli - Rämälä - Vehmaskylä - Hiirola - Mikkeli, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 8 Mikkeli - Mäntyniemi - Ihastjävi - Pulliala, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 9 Mikkeli - Kovala - Harjumaa - Vanhamäki - Otava, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 10 Ristiina - Suomenniemi - Ristiina, liikennöintipäivät M-P, LS, Koulp
 • Kohde 11 Mikkeli - Parkkila - Anttola - Mikkeli, liikennöintipäivät M-P, P, S, Koulp
 • Kohde 12 Ristiina - Suurlahti - Ristiina, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 13 Kutsuliikenne Ristiinan kaupunginosan asiointiliikenne, liikennöintipäivät To
 • Kohde 14 Kutsuliikenne Kalvitsa - Loukee - Vehmaskylä - Rämälä asiointiliikenne, liikennöintipäivät KoulpTo

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi ja oikeuttaa palvelualueen tekemään niihin vähäisiä muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunta siirtää hallintosäännön 45 §:n nojalla hankintapäätöksen tekemisen tämän hankinnan osalta tekniselle johtajalle.

Päätös

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että kutsutaksiliikennettä jatketaan myös Suurlahden suuntaan. Suurlahden suunnan kutsutaksiliikenne ollaan lopettamassa, kutsutaksia käyttävät ovat hyvin iäkkäitä henkilöitä, eivätkä he pysty kantamuksineen kävelemään useita kilometrejä tienvarresta kotiinsa, eivätkä näin ollen pysty käyttämään koululaiskuljetukseen yhdistettyä joukkoliikennettä, joka ajaa vain Suurlahdentietä eikä poikkea sivuteille. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16