Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto asiassa Mikkelin kaupungin kaupunkirakenneselvitys (lisäpykälä)

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallituksen asettama kaupunkirakenneselvitystyöryhmä on antanut kaupunginhallitukselle esityksensä, jonka tehtävänä on ollut hakea taloussuunnittelukaudella 2019–2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden. Esityksessä käsitellään erityisesti koulu- ja päiväkotiverkkoon kohdistuvat ehdotetut toimenpiteet, muut toimenpiteet sekä niiden kustannusvaikutukset.

Kaupunkirakenneselvitystä on valmistelut kaupungin luottamushenkilöistä koottu työryhmä. Työryhmän apuna on ollut ulkopuolinen konsultti sekä virkamiehiä asiantuntijaroolissa.

Esitystä käsitellään kuntalaistilaisuuksissa toukokuun aikana eri puolella kaupunkia. Lisäksi esityksestä on pyydetty lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä.  Lausunto tulee antaa 31.5.2018 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee esityksen 11.6. kokouksessaan ja kaupunginvaltuusto 18.6. kokouksessaan.

Kaupunkirakenneselvitystyöryhmän on esitys liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaupunkirakenneselvitystyöryhmän esityksen.

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että jatkossa tulee varmistaa, että palvelualueen henkilöresurssit riittävät rakentamisen ja rakennuttamisen investointien läpiviemiseen toiminnallisuuden ja kustannusten hallinnan näkökulmasta ja edistäen terveellistä rakentamista.

Merkitään, että Jaana Strandman ja kaupunginhallituksen edustaja Jyrki Koivikko poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Marja Kauppi, Markku Himanen ja vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunkirakenneselvitystyöryhmä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.