Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 14.5.2018 § 177
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 26.4.2018 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Infra-​aluepalvelut
Pöytäkirja 18.4.2018: Vuoden 2018 päällystystöiden aloituskokous

Kaupunkisuunnittelupalvelut
Lausuntopyyntö 7.5.2018: Asemakaavanmuutos 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelissa 1 sekä sitä reunostavilla katu-​ ja puistoalueilla / Pankalampi I

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.