Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Annilan Kirkonvarkauden alueen korttelin 1 osan rakennusoikeuden luovuttaminen/Rakennusliike Ola Oy

MliDno-2017-2587

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut Annilan kaupunginosan korttelin 1 osan rakennusoikeuden myyntiä liitteenä olevasta kaupungingeodeetin päätöksestä ilmenevällä tavalla. Tarjouskilpailun alue ilmenee liitteenä olevasta karttakuvasta.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi hyväksyttävää tarjousta. Tarjoukset ilmenevät liitteenä olevasta tarjousten avauspöytäkirjasta. Korkeamman tarjouksen 240.000 euroa antoi Rakennusliike Ola Oy, joten rakennusoikeus tulee myydä sille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Annilan kaupunginosan korttelin 1 osan rakennusoikeuden luovuttamisesta pidetyn tarjouskilpailun on voittanut Rakennusliike Ola Oy. Rakennusoikeus luovutetaan 240.000 euron kauppahinnalla Rakennuslike Ola Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun. Kaupungingeodeetti oikeutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan rakennusoikeuden luovuttamista tarkoittavan kiinteistön kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusliike Ola Oy on pyytänyt, että Annilan korttelin 1 rakennusoikeus, joka tarjouskilpailun perusteella oli päätetty myydä 240.000 eruon kauppahinnalla Rakennusliike Ola Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun, voitaisiin myynnin asemesta luovuttaa maanvuokrasopimuksella. Koska tarjouskilpailussa ei ole ollut myyntiä tai vuokrausta rajoittavia ehtoja, voidaan rakennusoikeus myymisen asemesta luovuttaa maanvuokrasopimuksella. Maanvuokran määrä sopimuksen solmimishetken hintatasossa on (240.000 euroa * 0,05) / vuosi = 12.000 euroa / vuosi. Sopimusaika on tavanomainen asuintonteilla noudatettava eli 50 vuotta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Annilan korttelin 1 rakennusoikeus voidaan luovuttaa Rakennusliike Ola Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun maanvuokrasopimuksella. Maanvuokran määrä sopimuksen solmimishetken hintatasossa on 12.000 euroa / vuosi ja se sidotaan elinkustannusindeksiin. Sopimusaika on 50 vuotta. Kaupungingeodeetti oikeutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennusliike Ola Oy, maaomaisuuspalvelut/Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16