Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Aluejohtokuntien ja nuorisovaltuuston aloitteet joukkoliikenteen aikataulujen muutoksista

MliDno-2018-1103

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aikataulumuutoksia on tehty aluejohtokuntien aloitteiden sekä nuorisovaltuuston aloitteen johdosta seuraavasti:

Mikkeli – Anttola – Mikkeli waltti-joukkoliikennevuorot:

Välin joukkoliikennevuoroja on suunniteltu uudistettavan siten, että sunnuntaipäivälle sekä perjantai-illalle lisätään uudet vuoroparit. Mikkeli – Anttola-välin iltavuoroja yhdistetään Ma-To-iltavuorot yhteen iltavuoroon ja lisätään pe-iltaan myöhäisempi iltavuoro. Ma-To-vuoro Mikkeli 18:35 –Anttola 19:00 – Mikkeli 19:35 sekä M-P-vuoro Mikkeli 17:20 – Anttola 17:50 – Mikkeli 18:20 yhdistetään yhdeksi M-P-vuoroksi Mikkeli 17:30 – Anttola 18:10 – Mikkeli 18:40. Perjantai iltaan lisätään uusi vuoro P-vuoro Mikkeli 21:20 – Anttola 21:50 – Mikkeli 22:30. Sunnuntaille lisätään uusi vuoro Anttola 11:20 – Mikkeli 11:50 / 14:15 – Anttola 14:50.

Tällöin asioinnit kaupungissa onnistuvat joka päivä ja asiointiaikaa on mahdollista pidentää. Bussivuorot palvelevat viikonloppuisin paremmin myös alueen matkailua. 
Vuoromuutokset ovat mukana esitetyn mukaisesti hankintasuunnitelmassa ”Mikkelin kaupungin tarjouskilpailu asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelusta”, lisäksi hankintasuunnitelma sisältää Anttolan alueen kouluvuorojen muuttamisen joukkoliikennevuoroiksi ja niiden tarkemman suunnitelman yhteydessä saataisiin vielä lisävuoroja.  Vuoromuutoksista on neuvoteltu jo alustavasti nykyisen liikennöitsijän kanssa ja vuoromuutokset olisi mahdollista toteuttaa jo kesäksi 1.6. alkaen alueen matkailuyrittäjien toivomuksesta.

Mikkeli – Otava – Mikkeli waltti-joukkoliikennevuorot:

Paikallisliikenteen linjalle 10 Otava on lisätty esitettyjen asukastoiveiden mukaisesti iltavuorot klo 21 jälkeen arkisin ja viikonloppuisin. Paikallisliikenteen vuoromuutokset astuivat voimaan 1.5.2018 alkaen kesäliikenteessä ja jatkuvat edelleen seuraavalla talvikaudella. Aikataulua on sovitettu ja suunniteltu liikennöitsijän autokiertoon perustuen ja muutoksesta on tiedotettu. Iltavuoroista haetaan nyt käyttökokemuksia ja muutoksia on mahdollista tehdä paikallisliikenteen talvikaudelle 1.10. alkaen.

Mikkeli – Haukivuori – Mikkeli waltti- joukkoliikennevuorot:

Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt lisää bussivuoroja, jotka parantaisivat asiointia sekä junayhteyksiä. Joukkoliikennevuorojen järjestelyistä vastaa Pohjois-Savon Ely-keskus, mutta alueen toivomia lisävuoroja Ely-keskus ei ottanut hankintaansa, joten vuorojen hankintavastuu jää kaupungille. Hankintasuunnitelma ”Mikkelin kaupungin tarjouskilpailu asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelusta” sisältää aluejohtokunnan kanssa suunnitellut uudet bussivuorot MKP-vuoro Haukivuori 6:00 – Mikkeli 6:45  sekä  P-iltavuoro Mikkeli 22:00 – Haukivuori 22:40.

Mikkeli – Ristiina – Pellos – Mikkeli waltti-joukkoliikennevuorot:

Ristiinan aluejohtokunta on esittänyt lisävuoroja Ristiina – Mikkeli- välille siten, että vuorot kulkisivat Linnaniemen ja Juurilahden kautta. Mikkeli – Ristiina/Pellos - Mikkeli-välin bussivuorot eivät liikennöi Linnaniemen ja Juurilahden alueella alueen katurakenteen ja aikataulullisista syistä. Alueen asukkaiden on mahdollista käyttää alueen kutsujoukkoliikenteitä kirkonkylällä asiointiin sekä liityntäliikenteenä Mikkeli – Ristiina/Pellos – Mikkeli bussivuoroihin. Koulujen loma-aikoina liikennöivää asiointiautoa on mahdollista käyttää palveluliikennetyyppisesti välillä Mikkeli – Ristiina aina Linnaniemen ja Juurilahden alueelta saakka. Mikkeli – Ristiina/Pellos- bussivuoroja ei esitetä lisättävän tässä vaiheessa.

Aikataulumuutokset vastaavat alueiden tarpeita ja toiveita. Mikkelin kaupungin lähitaajamat ovat samalla joukkoliikenteen palvelutasolla ja muutoksista johtuen hankintakustannukset eivät kasva kohtuuttomasti. Muutokset ovat aina mahdollisia, mutta vaatii kuljetusten seurantaa.

Aikataululiitte

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että edellä esitetyt aikataulumuutokset toteutetaan ja huomioidaan tulevassa hankinnassa.  

Tämä päätös annetaan vastauksena tiedoksi aluejohtokunnille ja nuorisovaltuustolle heidän tekemiinsä aloitteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Lars Vicari saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikkelin nuorisovaltuusto/pj Katariina Juhakoski, nuorisosihteeri Mervi Hotokka, Ristiinan aluejohtokunta/pj Ari Hämäläinen, Haukivuoren aluejohtokunta/pj Leo Laukkanen, Anttolan aluejohtokunta/pj Maija-Liisa Paananen, Suomenniemen aluejohtokunta/pj Antti Pakarinen, osallisuuskorrdinaattori

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16