Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Saimaan vesiliikenteen kehittämishankeeseen osallistuminen

MliDno-2019-61

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

"Etelä-Karjalan liitto kutsui keväällä 2018 Saimaan alueen maakunnat, satamakaupungit ja -kunnat sekä suurimmat teollisuusyritykset ja Liikenneviraston yhteiseen kokoukseen keskustelemaan Saimaan vesiliikenteen
kehitystoimiston toiminnan käynnistämisestä. Kokoukseen osallistuneet tahot päättivät yksimielisesti, että Saimaan alueen maakunnat käynnistävät Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on käynnistää kehitystoimiston toiminta. Kokouksessa päätettiin myös, että Etelä-Karjalan liitto ottaa vetovastuun hankesuunnitelman laatimisesta ja hankkeen käynnistämisestä.

Etelä-Karjalan liitto on laatinut nyt hankesuunnitelman ja lähettää sen Teille tutustuttavaksi (suunnitelma on tämän kirjeen liitteenä).

Etelä-Karjalan liitto hakee hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Itä-Suomen (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) ja Etelä-Suomen (Etelä-Karjala) ohjelmista. EAKR-rahoitusta varten tarvitaan myös omarahoitusta. Etelä-Karjalan liitto on varautunut osallistumaan hankkeeseen EAKR-rahoituksen lisäksi myös omarahoituksella. Tämän lisäksi hankkeelle tarvitaan myös muuta omarahoitusta. Hankesuunnitelmassa on kaavailtu pientä maksuosuutta yhdeksälle (9) Saimaan syväväylän varrella olevalle kaupungille/kunnalle sekä seitsemälle (7) Saimaan alueen teollisuusyritykselle.

Riittävä määrä kaupunkien ja kuntien sekä teollisuusyritysten sitoumuksia vaikuttaa merkittävästi maakunnissa tapahtuviin EAKR-rahoituspäätöksiin. Tämän vuoksi Etelä-Karjalan liitto pyytää Teitä tutustumaan
hankesuunnitelmaan ja harkitsemaan hankkeeseen osallistumista oheisessa taulukossa esitetyllä maksuosuudella. Osallistumalla hankkeeseen kukin toimija pystyy vaikuttamaan mm. hankkeessa teetettävien selvitysten toimeksiantoihin."

Mikkelin kaupungin alueella on Pelloksen syväsatama, joka on nykyisin osa Mikkelin ja Etelä-Savon alueen teollisuuden kuljetusjärjestelmää. Mikkelin kaupungin maksuosuus vuonna 2019 on 1 400 euroa ja vuonna 2020 2 600 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Karjalan liitto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00