Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Pölytyspesät Mikkelin kaupungin omistamalla puistoalueella

MliDno-2019-1096

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilta on kysytty lupaa mehiläisten pölytyspesien sijoittamisesta kaupungin omistamalle puistoalueelle.

Ympäristöä koskevassa julkisessa keskustelussa on kannettu huolta pölyttäjien vähenemisestä maapallolla. Samaan aikaan mehiläistarhaus on saavuttanut suosiota myös kaupunkimaisessa ympäristössä. Tunnetuimpia mehiläistarhauksen kaupunkeja ovat Akaa, joka on ”Suomen Hunajapääkaupunki” ja Helsinki, jossa mehiläispesiä on sijoitettu yksityisten kiinteistöjen katoille aivan kaupungin keskustassa. Paikalliset ravintolat esimerkiksi käyttävät itse tuotettuja hunajaa. Pölyttäjien lisääminen ja tarhaaminen nostavat tutkitusti alueen hyönteispölytteisten kasvien satoa. Ympäristön monimuotoisuuden lisäämisen kannalta pölytyspesät ovat toivottavia. Pölytyspesille varatusta alueesta ei peritä maanvuokraa.

Pölytyspesien harkitulla sijoittamisella voidaan välttää ennalta tarhauksen haittavaikutukset. 

Viher- ja metsäaluepalvelut on laatinut sopimusluonnoksen pölytyspesien sijoittamisesta kaupungin yleisille puistoalueille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä pölytyspesien sijoittamisen kaupungin omistamalle yleiselle puistoalueelle ja pölytyspesien sijoittamisen sopimusluonnoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti, että jatkossa kaupunginpuutarhuri voi päättää tämänlaiset asiat viranhaltijapäätöksellä.

Tiedoksi

Viheraluepalvelut/Marko Vuorinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00