Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Paikallisliikenteen ja palveluliikenteen kilpailutus

MliDno-2018-600

Valmistelija

  • Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen kaupunkimaisen joukkoliikennepalvelun nykyinen sopimus päättyi 30.4.2019. Alkuperäistä sopimuskautta 1.6.2016–30.4.2019 on kaupunginhallituksen päätöksellä jatkettu yhdellä optiovuodella ajalle 1.5.2019–30.4.2020. Sopimus mahdollistaa myös toisen optiovuoden vuoteen 2021 saakka

Joukkoliikenteen toimintaympäristön muuttuessa myös joukkoliikennepalveluiden tulee uudistua. Paikallisliikennekokonaisuutta on tarkasteltava toimintaympäristön muutokset huomioiden. Muutostarpeisiin pyritään vastaamaan alkuvuodesta 2019 Ramboll Oy:n toimesta tehdyn palvelutasoselvityksen myötä havaituilla toimenpiteillä. Paikallisliikennesuunnitelman tuottamien palvelutaso- ja linjastomuutosten lisäksi Kyytineuvo valmistelee myös useita uudenlaisia joukkoliikenteen käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä edistäviä palveluja. Muutokset huomioiden Kyytineuvo pitää luontevana, että voimassaolevan sopimuksen toista optiovuotta ei käytetä, vaan paikallisliikennepalvelut (sisältäen palveluliikenteen) kilpailutetaan sopimuskaudelle 1.5.2020–31.5.2025. Lisäksi varataan oikeus yhteen kahden (2) vuoden mittaiseen jatkosopimuskauteen, jonka käyttöönotosta kaupunki voi päättää liikennöitsijän kanssa ilman erillistä tarjouskilpailua. 

Joukkoliikenteen ympäristövaikutusten huomioimiseksi Mikkelin kaupunki velvoittaa paikallisliikenteen Liikennöitsijän ottamaan sopimuskauden aikana käyttöön vähintään kaksi biokaasulla toimivaa linja-autoa, mikäli kaupungin alueelle valmistuu linja-autoille soveltuva biokaasun jakelupiste. Tällä hetkellä Mikkelissä ei ole käytettävissä raskaan kaluston tarpeita palvelevaa biokaasun tankkauspistettä. Biokaasubussien käyttöönoton tulee tapahtua 12 kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, kun linja-autoille soveltuvan biokaasun jakelun alkamisajankohta on tiedossa. Ellei varmuutta jakelun alkamisesta saada ennen toisen sopimusvuoden päättymistä, raukeaa biokaasuautojen käyttöönottovelvoite.

Mikäli sopimuskaudella Mikkelin kantakaupungin alueelle (Waltti-vyöhyke A) tulee biodieseliä tai vastaavaa uusiutuvaa, sellaisenaan dieselmoottoreihin soveltuvaa ympäristöystävällistä polttoainetta tarjoava jakeluasema, on Liikennöitsijä velvollinen käyttämään kyseistä polttoainetta paikallisliikenteen reiteillä toimivissa muissa kuin biokaasulla toimivissa autoissa.

Palveluliikenteessä (Moppe-autot) edellytetään käytettävän kahta biokaasuajoneuvoa sopimuskauden alusta alkaen. Näiden pienempikokoisten ajoneuvojen biokaasutankkaus on Mikkelissä mahdollista jo tällä hetkellä. Biokaasun käyttö voi perustua ajoneuvoihin jälkiasennuksena tehtyyn kaasujärjestelmään.

Hankinnan erityispiirteet on tunnistettu. Hankinnan ennakkoilmoitus ja kutsu info-tilaisuuteen julkaistiin HILMA-ilmoituskanavan kautta 9.1.2019 ja infotilaisuus pidettiin 4.4.2019. Keskustelutilaisuudessa esiteltiin alustavaa hankintaa sekä kuultiin liikennöitsijöiden näkemyksiä hankinnan alustavasta sisällöstä ja vaatimuksista. Tarjouspyyntöluonnos ja liitteet on toimitettu esityslistan mukana oheismateriaalina. Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntöluonnos, sopimusluonnos sekä kalustovaatimukset ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailuttaa Mikkelin paikallisliikenne- sekä palveluliikennepalvelut 1.5.2020 alkavalle sopimuskaudelle. Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi, sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin sillä muutoksella, että liikennöitsijä on velvollinen käyttämään biodieseliä tai vastaavaa uusiutuvaa, sellaisenaan dieselmoottoreihin soveltuvaa ympäristöystävällistä polttoainetta koko sopimuskauden muissa kuin biokaasulla toimivissa autoissa.

Merkitään, että logistiikkapäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.