Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Mikkelin paikallisliikenteen palvelutasosuunnitelman hyväksyminen

MliDno-2018-600

Valmistelija

  • Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin paikallisliikenteen joukkoliikennekokonaisuutta kehitetään toimintaympäristön, palveluverkon, kaupunkirakenteen, tiestön ja maankäytön muutokset huomioiden. Mikkelin kaupunkistrategian 2018 - 2021 tavoitteet edellyttävät liikenteen osalta mm. joukkoliikennepalveluiden kehittämistä sekä liikennepäästöjen vähentämistä. Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen antaa edellytykset käyttäjämäärien kasvulle, ja sitä myötä yksityisautoilun vähentämiselle.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät erityisesti paikallisliikenteessä ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina koululaisten maksuttoman Waltti-joukkoliikenneliikenneratkaisun seurauksena, joten palvelun painopistettä on ohjattava niille reiteille ja ajankohdille, joissa tarve on suurin. Palveluliikenne (Moppe) tarjoaa reittisidonnaista liikennettä yksilöllisempää palvelua ja väestön ikääntyessä palveluliikenteen tarve lisääntyy. Palveluliikenne mahdollistaa matkojenyhdistelyn sekä joukkoliikennepalveluiden tuottamisen vähäisemmän kysynnän alueille.

Mikkelin paikallisliikennettä on tarve uudistaa reitti- ja vuorotarjonnan osalta. Kyytineuvo on päivittänyt vuodelta 2015 olevan paikallisliikennealueen joukkoliikennesuunnitelman ja laatinut suunnitelman Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen joukkoliikennepalveluista 1.5.2020 alkaen. Suunnitelmassa esitetään Liikenneviraston ohjeistukseen perustuen uudet kaupunkimaisen paikallisliikennepalvelun palvelutasotavoitteet. Palvelutasotavoitteissa määritetään liikenteen laatutaso sekä määrälliset kriteerit liikennöintiajan sekä liikenteen vuorotarjonnan osalta. Palvelutasosuunnitelman perustana ovat nykyisen liikennetarjonnan ja matkustajamäärien analysointi sekä asukaskyselyn kautta saatu palaute. Tältä pohjalta on uudistettu paikallisliikennealueen linjastoa sekä vuorotarjontaa.

Tällä hetkellä kantakaupungin alueella liikennöi 8 paikallisliikenteen linjaa (1A1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10) sekä kaksi Moppe-palveluliikenteen linjaa. Uudessa reitti- ja vuorosuunnitelmassa nykyistä linjastoa muutetaan lähes kaikilla linjoilla. Reittiä uudistetaan Tuppuralassa, Tupalassa, Silvastissa sekä Karkialammmen alueella. Linjastojen reittejä yksinkertaistetaan ja pyritään selkeyttämään reittien ajonsuuntien suhteen.  Säännöllinen paikallisliikennevuorojen linjasto poistuisi Pursialan, Moison, Karkialammen sekä Huuhkajankadun alueilta vähäisen matkustajamäärän vuoksi. Näille alueille joukkoliikennepalvelu tarjotaan palveluliikenteen muodossa. Palvelutasoa nostetaan vuoro- ja reittitarjontaa lisäämällä Kalevankankaan koulun ja Stadiumin sekä Urpolan koulun ja Xamkin alueille. Linjaston aikataulurakennetta on uudistettu bussireittien aikataulussa pysymisen ja vaihtoyhteyksien turvaamiseksi. Bussireittien vaihtoyhteydet ovat edelleen keskustassa torin laidalla. Käytössä on peruskoulujen lukuvuotta mukailevat  talvi- ja kesäkausi. Kesäkaudella vuorotarjonta on vähäisempi.  Uusi palvelutasosuunnitelma toteutuisi liikennöintikaudelle 1.5.2020 alkaen, jolloin uusi liikennöintisopimuskausi alkaa.

Palvelutasosuunnitelman toteuttaminen vaatii nykyistä paikallisliikenneverkostoa suuremman ajoneuvomäärän, joten sillä on kustannuksia korottava vaikutus. Kustannusvaikutusten suuruus selviää kilpailutuksen myötä.

Palvelutasokuvaus sekä linjakuvaukset liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy suunnitelman Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen joukkoliikennepalveluista 1.5.2020 alkaen, sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään pieniä muutoksia suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen.

Päätös

Keskustelun aikana Kerttu Hakala esitti, että palvelutasolle V muutetaan palveluväliksi arkisin klo 18 jälkeen 120 min. Anni Pylvänäinen kannatti Kerttu Hakalan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kerttu Hakalan vastaesitystä kannattavat äänestävät ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 jaa ääntä (Vesa Himanen, Hannu Tullinen, Jaakko Väänänen, Jaana Strandman, Jaana Vartiainen, Keijo Siitari, Mali Soininen, Marita Hokkanen, Marja Kauppi, Markku Himanen ja Paavo Puhakka) ja 2 ei ääntä (Kerttu Hakala ja Anni Pylvänäinen).

Puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen hyväksytyksi.

Tiedoksi

Joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00