Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidon kilpailutus, oikaisuvaatimus

MliDno-2015-1622

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Caverion Suomi Oy on tehnyt on oikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 19.3.2019 § 45 koskien Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjenhoidon urakan option käyttöönotto ajalle 1.7.2019 - 30.6.2021. Valituksen perusteena on toimittajan näkemys sitovan tilauksen syntymisestä tilauskirjeellä 8.8.2018.

Mikäli päätöstä ei oikaista, toimittaja vaatii KP YSE 2007 14 §:n mukaista korvausta määräaikaisen sopimuksen päättämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Päätös johon oikaisuvaatimus kohdistuu, on kumottu ja oikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Caverion Suomi Oy/Kari Pitkänen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla siitä kirjallisesti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, osoite alla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimuspäätökseen saa hakea muutosta valittamalla myös se, jolla on hallintolainkäyttölain 6 §:n tai muun lain mukaan valitusoikeus asiassa

Valituskirjelmässä on ilmoitettava, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirja on valittajan tai sen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Siinä on mainittava valittajan ja, jos hän ei ole allekirjoittajana, myös laatijan nimi ja kotipaikka sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjaan on liitettävä tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja aikaisemmin esittämättömät todisteet, joihin valittaja viittaa perusteinaan sekä mahdollisen asiamiehen valtakirja, ellei tämä ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Valitusasiakirjat on viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen virka-aikana toimitettava hallinto-oikeuteen. Lähettäjän vastuulla saadaan valitusasiakirjat myös lähettää maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille yllä mainittuna määräpäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, ellei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu asianosaisen ilmoittamalla osoitteella. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Min­na Cant­hin ka­tu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500
Faksi 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet