Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidon kilpailutus

MliDno-2015-1622

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on pyytänyt asumisen ja toimintaympäristön palvelualuetta selvittämään kiinteistönhoitosopimuksen mahdollisella kilpailuttamisella saavutettavan kustannussäästön sekä toiminnalliset edut.

Edellinen kiinteistönhoitosopimus on kilpailutettu vuonna 2015 kaupungin ollessa YIT Kuntatekniikka Oy:n osakkaana ja pääasiallisena asiakkaana. Tässä kilpailutuksessa ja kilpailutilanteessa saavutettu hintataso on ollut markkinatilanteesta johtuen hyvin maltillinen.  YIT Kuntatekniikka Oy:n hinta molemmista alueista (itäinen ja läntinen) on ollut 6 % edullisempi yksittäisistä alueista annettuihin halvimpiin tarjouksiin verrattuna. Tämän jälkeen urakkahintaa on muutettu sopimuksen mukaisesti indeksiin sidottuna. Indeksimuutos Q3/2016 (lähtötaso) ja Q3/2018 on 1 prosentti.

Kiinteistönhoitosopimuksesta on tehty tilaus Caverion Oy:lle. Tilauksesta perääntyminen voisi aiheuttaa kaupungille korvausvelvollisuuden, jonka summa on KP YSE 2007 pykälän 14 mukaisesti jäljellä olevan määräaikaisen sopimuksen mukainen urakkasumma. Kilpailutusprosessiin on yleisesti varattu n. 6 - 9 kuukauden aikajakso, jonka jälkeen tulee olla varattuna palveluntuottajalle riittäväksi katsottu aika valmistautua sopimuskauden mukaiseen urakan vastaanottoon ja työn aloittamiseen.

Mikäli kiinteistönhoitosopimus päädytään kilpailuttamaan uudestaan, voidaan uusi sopimus määrittää alkamaan aikaisintaan joulukuussa 2020. Sopimussakkona maksettavaksi voisi siis tulla puolen vuoden sopimussumma, arvoltaan noin 300 000 euroa. Kiinteistönhoitosopimuksen kilpailutuksesta aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan noin 120 000 euroa. Uuden sopimuksen aikaisin alkamisaika määräytyy osana kilpailutusprosessia.

Uuden kilpailutuksen myötä riskinä on, että hinnat nousevat nykyisestä tasosta. Kokonaistaloudellista säästöä kilpailutuksella ei joka tapauksessa saavuteta, kun huomioidaan mahdollinen sopimussakko sekä kilpailutuksesta aiheutuva kustannus. Laadullisesti uudella kilpailutuksella ei saavuteta oleellista hyötyä sopimuskumppanin vaihtamiseksi puolen vuoden ajaksi. Nykyinen sopimuskumppani Caverion Oy on panostanut kiinteistönhoitajien kouluttamiseen sekä laadunvalvontaan. Urakoitsijan toiminnassa ei ole havaittu laatupoikkeamia, joiden johdosta sopimusta olisi tapeen ennenaikaisesti irtisanoa tai purkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, ettei kiinteistönhoitosopimusta kilpailuteta sopimuskaudella 1.7.2019 - 30.6.2021. Tämä päätös kumoaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 19.3.2019 § 45.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginlakimies Jukka Savolainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Tilapalvelut/Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00