Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosa (Nuijamies) / Nuijamiehen asuinalue osa II

MliDno-2017-744

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 20. päivänä marraskuuta 2018 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan, Nuijamiehen, asuntoalueen osaa, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu-, virkistys- ja puistoalueita. Kaava-alue sijaitsee vajaan puolen kilometrin etäisyydellä hallitustorilta lounaaseen, Kasarminkadun, Päiviönkadun, Vanhan kasarmin ja Linnanmäen rajaamalla alueella. 

Asemakaavan muutos on tarpeen alueen kaavan ajanmukaistamiseksi. Suunnittelun tavoitteena on alueen rakenteen ja hyvien ominaispiirteiden säilyttäminen ja korostaminen, rakentamisen tehostaminen sekä liikenneverkon jäsentely.

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin 23.3.2017.

Kaava-alueen edullinen ja miellyttävä sijainti kaupunkirakenteen, liikenneverkon ja palvelujen suhteen puoltaa maankäytön tehostamista. Perusinvestoinnit ja elinkaarikustannukset muodostuvat kokonaisuutena edullisemmiksi olemassa olevaa rakennetta täydentävällä alueella kuin kaupungin reunoilla.

Rakennusten uusimispainetta vanhoilla korttelialueilla pyritään vähentämään lisärakennusoikeuden sijoituksella korttelien keskiosiin yli 900 k-m2:n kokoisilla tonteilla. Katutilan säilymistä tuetaan myös kaavamääräyksellä, jolla osoitetaan rakennusalan raja, jota rakennuksen tulee sivuta. Lisäksi annetaan kaavamääräys maisemallisista ja kaupunkikuvallisista arvoista.

Kaavalla on kaupunkiympäristöä säilyttävät, tiivistävät ja elävöittävät vaikutukset. Kulttuuriympäristökohteet suojellaan asemakaavamerkinnöillä.

Tehokkaampaa rakentamista esitetään vilkkaiden pääväylien ja radan varrelle sekä kaupunkikuvallisesti sopiville paikoille.

Vanhan palolaitoksen kiinteistö on tarkoitus muuttaa asuinkerrostalojen korttelialueeksi tehokkuudella e=1,1 (2500 k-m2) ja kerroskorkeudeksi osoitetaan V.

Uusien asuntojen määräksi arvioidaan 100…160 kpl. Luku on riippuvainen rakennushankkeista ja maanomistajien tavoitteesta kehittää kiinteistöjään.

Uuden kaavan mukaan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 26 282 k-m² lukuun 34 813 k-m². Asuinrakennusoikeus voidaan vielä jakaa pienempiin yksiköihin eli AK, AL, AO-1 ja A-1 kortteleihin.

Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten laatimista.

Liikennesuunnittelussa pyritään kevyenliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Muutokset tullaan toteuttamaan nykyisillä katualueilla.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.3. - 24.4.2017, ja siitä saatiin 8 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Kaavasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 11.4.2017.

Liikennevirasto otti lausunnossaan esille raideliikenteen vaikutusten selvittämisen alueelle (melu- ja tärinä).

Etelä-Savon elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus otti lausunnossaan esille tarpeesta laatia alueelle liito-oravaselvitys ja kulttuuriympäristöselvitys.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus liikenne ja infrastruktuuri esitti, että kaavamuutoksen suunnittelualueeseen sisällytetään myös Kasarmikatu ja Nuijamiehenkadun itäpää ja tarkastellaan kaavamuutoksessa näiden katuosuuksien kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista asemakaavan muutoksen osalta.

Teliasonera oy:llä ei ollut huomauttamista asemakaavan muutoksen osalta.

Savonlinnan maakuntamuseo totesi, ettei sillä ollut arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomauttamista.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut otti lausunnossaan esille tarpeesta laatia hulevesisuunnitelma ja meluselvitys.

Mikkeli seura ry totesi lausunnossaan kiinnittämään enemmän huomioita kulttuuriperinnön ja ympäristön vaalimiseen. Muutosten tulee olla maltillisia ja uuden rakentamisen ottaa huomioon kaupunkirakenteelle ominainen pienimuotoisuus ja vehreys.

********* totesi mielipiteenään mahdollisuutta toteuttaa pienkerrostalo omistamalleen tontille (Annikinkatu 16).

********* esitti mielipiteenään rakennusoikeuden ja kerroskorkeuksien nostamista osoitteessa Nuijamiestenkatu 4.

*********esitti mielipiteenään rakennusoikeuden nostamista ja naapurin puolelta tulevien hulevesien johtamista niin, että ne eivät valu tontille osoitteessa Brahenkatu 26.

Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Liikennevirasto, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten laatimista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Liikennevirasto, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten laatimista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä toukokuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan, Nuijamiehen, asuntoalueen osaa, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu-, virkistys- ja puistoalueita. Kaava-alue sijaitsee vajaan puolen kilometrin etäisyydellä hallitustorilta lounaaseen, Kasarminkadun, Päiviönkadun, Vanhan kasarmin ja Linnanmäen rajaamalla alueella. 

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavan muutos on tarpeen alueen kaavojen ajanmukaistamiseksi. Suunnittelun tavoitteena on alueen rakenteen ja hyvien ominaispiirteiden säilyttäminen ja korostaminen sekä rakentamisen tehostaminen. Kaava-alueen sijainti kaupunkirakenteessa hyvän liikenneverkon ja keskustan palveluiden äärellä puoltaa maankäytön tehostamista.

Kaavalla on kaupunkiympäristöä säilyttävät, tiivistävät ja elävöittävät vaikutukset. Kaavassa annetaan suojelumääräys (sr-1) yhdeksälle alueella sijaitsevalle rakennukselle. Lisäksi asemakaavan muutoksessa annetaan kaavamääräys maisemallisista ja kaupunkikuvallisista arvoista.

Rakennusten uusimispainetta hyvin säilyneillä ja vanhoilla korttelialueilla pyritään vähentämään lisärakennusoikeuden sijoituksella korttelien keskiosiin yli 900 k-m2:n kokoisilla tonteilla.

Tehokkaampaa ja korkeampaa rakentamista esitetään vilkkaiden pääväylien ja radan varrelle sekä kaupunkikuvallisesti sopiville paikoille. Kaupungin omistama vanha palolaitoksen kiinteistö on tarkoitus muuttaa asuinkerrostalojen korttelialueeksi tehokkuudella e=1,0 (2500 k-m2). Kerrosluvuksi osoitetaan viisi kerrosta (V).

Uuden kaavan mukaan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 26 281 k-m² lukuun 33 349 k-m². Asuinrakennusoikeus voidaan vielä jakaa pienempiin yksiköihin eli AK-1, ALK, AL, AR ja A-1 korttelialueisiin..

Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten laatimista.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin 23.3.2017.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.3. - 24.4.2017, ja siitä saatiin 8 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Kaavasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 11.4.2017.

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 17.1 – 18.2.2019, jonka aikana saatiin seitsemän lausuntoa ja kaksi muistutusta. Kaavaehdotuksen osalta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 13.2.2019

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavakarttaan on tehty merkittäviä muutoksia mm. lisäämällä suojelumerkintöjä. Saadun palautteen johdosta asemakaavan muutosehdotus on päätetty asettaa uudelleen hyväksymiskäsittelyyn.

Yhteenveto kaikista mielipiteistä, lausunnoista ja muistutuksista on kaavaselostuksen liitteenä 5.

Laaditut selvitykset

Kaavahankkeen aikana on laadittu kulttuuriympäristöselvitys, hulevesiselvitys, melu- ja tärinäselvitys sekä liito-oravaselvitys. Lisäksi kaavatyössä tukeudutaan kantakaupungin osayleiskaavan 2040 selvitysaineistoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Mikkeli-Seura ry, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.