Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 17 koskeva asemakaavan muutos / Vankilan myymälä

MliDno-2017-829

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä toukokuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutoksen luonnokset kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin keskustan historiallisella ruutukaava-alueella valtakunnallisesti arvokaan vankilan kulttuuriympäristön tuntumassa ja Hänninkentän reunalla.  Hallitustorille suunnittelualueelta on matkaa noin 300 metriä. Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on 3 166m².

Kaavalle asetetut tavoitteet

Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt omistaa suunnittelualueen kiinteistön, jonka nykyisen käyttötarkoituksen mukainen toiminta on päättymässä eikä tontille ole tiedossa valtion omaa toimintaa. Senaatti-kiinteistöt on hakenut asemakaavan muutosta, jonka tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen keskustatoimintojen korttelialueeksi.

Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueelle kaupunkikuvallisesti laadukas kerrostalopainotteinen täydennysrakentaminen. Suunnittelun pohjalta määritellään täydennysrakentamisen mitoitus, korkeudet ja sijainti. Kohteella on erityinen kaupunkikuvallinen merkitys sen sijaitessa vankilan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön vieressä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen Mikkelin ruutukaavakeskustassa olevan infrastruktuurin, kattavien palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Alueelle muodostuu keskustatoimintojen korttelialue (C), johon osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 5 350 k-m². Kokonaisrakennusoikeuden määrään lisäys on noin 918 k-m². Uudisrakentamisen mittakaava ja laajuus noudattelee Kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksen 2040 mukaista tavoitetta keskustan tiivistämisen suhteen.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Kaavahanke on tullut vireille lähettämällä osallisille osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.4.2017 - 8.5.2017 OAS:sta saatiin kahdeksan mielipidettä ja neljä lausuntoa.

Mikkeli-Seura ry

Mikkeli-Seura ry esitti kantanaan, että suunnittelussa on huolehdittava siitä, että toteutettavat uudisrakennukset istuvat nykyiseen kaupunkikuvaan, eikä niiden kattokorkeus poikkea oleellisesti lähiympäristöstä. Vankilan alue valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna ympäristönä vaatii myös arvoisensa huomioinnin.

Etelä-Savon pelastuslaitos

Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutokseen.

Museovirasto

Museoviraston lausunto koski Suomen Pankin kiinteistöä, joka on eriytetty omaksi hankkeekseen.

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön lausunto koski Suomen Pankin luovutuspäätöstä.

Mielipide 1

Henkilö esitti mielipiteen asemakaavoituksen osalta, jossa ehdotettiin leikkipaikkaa Linnankadun ja Päiviönkadun kulmaukseen. Rakennukset eivät saisi ylittää nykyistä suojeltua rakennusta korkeudeltaan. Tonttiliittymä olisi tehtävä suojellun rakennuksen päädyn läheltä.

Mielipiteet 2-8

Mielipiteet koskivat Suomen Pankin kiinteistöä, joka on eriytetty omaksi kaavahankkeekseen.

Asemakaavan aloitusvaiheessa järjestettiin kaupungintalon valtuustosalin aulatilassa vapaamuotoinen yleisötilaisuus. Yleisötilaisuudessa saatu palaute on merkitty osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen mielipiteiden joukkoon.

Kaavaratkaisun sisältö

Suunnittelualueelle on laadittu kaksi erilaista kaavaluonnosvaihtoehtoa, joiden keskeinen ero on kerrosluvussa ja rakentamisalueen sijoituksessa. Asemakaavan muutosta varten Senaatti-kiinteistöt on tilannut suunnitelmaluonnoksia korttelialueelle.

Suunnittelualueen olosuhteista johtuen täydennysrakentamisen sijoittamiselle ei ole montaa luontevaa vaihtoehtoa. Vankilaan liittyvät toiminnot ja suojeltu 50-luvun asuinkerrostalo aiheuttavat rajoitteita korttelin suunnittelun osalta.

Asemakaavan muutoksessa alue on tarkoitus osoittaa keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Alueelle saa sijoittaa majoitus-, asuin-, palvelu-, liike- ja toimistorakentamista.

VAIHTOEHTO 1

Vaihtoehdossa 1 kerrosluvut ovat seitsemän (VII), viisi (V) ja kolme (III).  Kokonaisrakennusoikeuden määrä on 5 250 k-m², josta suojellun kerrostalon osuus on 1250 k-m². Autopaikkoja osoitetaan yhteensä n. 46 kpl. Rakennusmassat sijoittuvat Päiviönkadun suuntaisesti.

VAIHTOEHTO 2

Vaihtoehdossa 2 kerrosluvut ovat kuusi (VI), viisi (V) ja kolme (III).  Kokonaisrakennusoikeuden määrä on 5350 k-m², josta suojellun kerrostalon osuus on 1250 k-m². Autopaikkoja osoitetaan yhteensä n. 47 kpl.

Rakennusmassat sijoittuvat Linnankadun suuntaisesti.

Kummassakin vaihtoehdossa pysäköinti osoitetaan kannen alle ja osa autopaikoista varataan piha-alueelle. Vankilan toimintoja varten alueelle varataan n. 10 autopaikkaa.

Muutosten seurauksena kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy max.  917 k-m² kokonaisrakennusoikeuden ollessa max. 5 350  k-m², jolloin aluetehokkuudeksi muodostuu n. e=1,70.

Pysäköintimitoitus

Asunnot 1 autopaikka / 150 k-m² pysäköintilaitokseen sijoitettuna,

1 autopaikka / 130 k-m² maanpäälle sijoitettuna.

- myymälä- ja liiketilat 1 ap / 50 k-m².

- majoitus, palvelu, toimistot, ravintolat ja kokoustilat 1 ap / 70 k-m²

Laaditut selvitykset

Kaavahankkeen aikana vankilan myymälän rakennus on dokumentoitu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti vaihtoehdot Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 17 koskevan asemakaavan muutosehdotukseksi sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asettaa ne julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin vankila, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.