Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Leikkipaikan käyttötarkoituksen muuttaminen

MliDno-2019-1097

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yhden pienen leikkipaikan välineistön poistaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen tavanomaiseksi puistoksi Rantakylässä.

Mikkelin kaupungin teknisessä lautakunnassa on hyväksytty 9.6.2015 Mikkelin kaupungin leikkipaikkaohjelma vuosille 2015-2025. Leikkipaikkaohjelmassa on tarkasteltu leikkipaikkojen määrää, laatua, kuntoa, lapsimäärää ja saavutettavuutta suhteessa käytettävissä olevaan rahamäärään. Leikkipaikkaohjelman mukaisesti leikkipaikkojen määrää vähennetään leikkipaikkavälineistöä poistamalla. Leikkipaikkavälineistön poistamisen jälkeen alue siistitään ja muutetaan tavanomaiseksi puistoksi. Muutoksen jälkeen alueelle jää kohtuullisen matkan päähän korvaavia julkisia leikkipaikkoja yleisille alueille ja kaupungin omistamien kiinteistöjen pihoille.

Tänä vuonna 2019 leikkivälineet poistetaan Rakentajantien leikkipaikasta Rantakylässä.

Liitteenä kartta poistettavista leikkivälineistä Rakentajantiellä ja yleisellä alueella olevat leikkipaikat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Rakentajantien leikkipaikka muutetaan erikseen tehtävän suunnitelman mukaisesti tavanomaiseksi käyttöpuistoiksi huomioiden teknisen toimen vuosien 2015-2025 leikkipaikkaohjelma.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Viheraluepalvelut/Marko Vuorinen, Timo Kumpulainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00