Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Lausunnon antaminen eduskunnan oikeusasiamiehelle kaavoitusinsinöörin lausunnosta tehdyn kantelun johdosta

MliDno-2018-796

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

NNon tehnyt 22.1.2019 eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan kantelun, joka koskee Metsähallituksen toimintaa sekä Mikkelin kaupungin ja erityisesti kaavoitusinsinööri Jari Ahosen menettelyä Suomenniemellä sijaitsevan Metsähallituksen omistaman kiinteistön metsänhakkuuasiassa ja lausuntoa alueen rantaosayleiskaavan av-merkinnästä. Oikeusasiamiehen kanslia on pyytänyt Mikkelin kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausuntonsa sekä hankkimaan kaavoitusinsinöörin selvityksen sekä kaupunkisuunnitteluyksikön ja lupa- ja valvontajaoston lausunnot kantelun johdosta.

Lupa- ja valvontajaosto on antanut oman lausuntonsa siltä pyydetyistä seikoista 9.5.2019 pitämässään kokouksessa.

Kaupunkisuunnittelupalvelut on antanut oman, kaavoituspäällikön allekirjoittaman lausuntonsa.

Kaavoitusinsinööri Jari Ahonen on antanut asiasta oman selvityksensä.

Kantelussa on ensisijaisesti kyse siitä, onko viranomaisen tai viranhaltijan toiminta ollut asianmukaista, kun kantelijan tiedusteluihin ei ole vastattu. Lausunnoissa on pyydetty ottamaan myös kantaa kyseisen alueen kaavamerkinnän sisältöön ja sen noudattamisen valvontaan. 

Metsähallitus tiedusteli 16.2.2017 sähköpostilla kaavoituspäälliköltä näkemystä metsänkäsittelystä kantelussa tarkoitetulla Mustinlammin ranta-alueella. Viestin liitteenä ollut leimikkokartta sisälsi kaksi metsäaluetta Mustinlammen rannalla. Metsähallitus ei viestissään täsmentänyt millaisia toimenpiteitä alueille oli suunniteltu, mutta liitekartassa oli maininta ensiharvennuksesta.

Kaavoituspäällikkö oli siirtänyt asian kaavoitusinsinöörin hoidettavaksi. He olivat pohtineet kaavamääräysten ja merkintöjen vaikutusta metsänkäsittelytoimenpiteisiin keskinäisissä sähköpostiviesteissä 17.2.2017. Metsähallituksen oli kysynyt asiaa toistamiseen 25.4.2017 kaavoituspäälliköltä ja kaavoitusinsinööriltä. Kaavoitusinsinööri oli vastannut metsähallitukselle sähköpostitse 29.9.2017.

Metsähallitus oli välittänyt kaavoitusinsinöörin lähettämän sähköpostiviestin kantelijalle. Kantelija oli pyytänyt kaavoitusinsinööriltä selvennystä tulkintaan  26.1.2018. Asia oli tässä vaiheessa kirjattu myös kaupungin asianhallintajärjestelmään. Kantelijalle ei vastattu ja hän oli uudistanut tiedustelunsa kaavoitusinsinöörille 4.4.2018 ja 13.12.2018. Tiedusteluihin ei ole vastattu ja asiasta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 22.1.2019.

Vaikka metsänhakkuita ei olekaan suoritettu kyseisellä alueella ja vaikka muut viranomaiset (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Metsäkeskus sekä silloinen Suomenniemen alueen rakennustarkastaja) ovat myös todenneet, ettei alueella tarvita maisematyölupaa, olisi kantelijan tiedusteluihin pitänyt vastata kohtuullisessa ajassa tai ainakin ilmoittaa, milloin vastausta voi odottaa. Kaupunkisuunnittelun pitkäaikaista henkilöstövajausta on pidettävä hyväksyttävänä syynä sille, että vastauksen antaminen sellaisessa asiassa, joka ei ole kiireellinen, vie pidempään, mutta se ei anna oikeutta jättää kokonaan vastaamatta tiedusteluihin.

Kantelussa tarkoitettuna aikana kaavoitusinsinöörin virka oli sijoitettu kaupunkisuunnitteluun, jossa esimiehenä toimii kaavoituspäällikkö. 1.3.2019 lukien kaavoitusinsinööri on kuulunut rakennusvalvonnan henkilökuntaan.

Mikkelissä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto. Maisematyöluvat kuuluvat sen toimivaltaan. Käytännössä kaikki lupiin liittyvä toimivalta on palvelualueen toimintasäännössä delegoitu viranhaltijoille, niin myös maisematyöluvista päättäminen. Kantelussa tarkoitettuna aikana niistä päätti johtava rakennustarkastaja.

Asemakaava-alueen ulkopuolella hakkuille tarvitaan maisematyölupa silloin, jos alueella on yleiskaava ja siinä on määrätty lupatarpeesta. Kantelussa tarkoitetussa tapauksessa hakkuusuunnitelma koskee aluetta, jolla osayleiskaavan kaavamääräykset eivät edellytä maisematyöluvan hakemista hakkuille. Näin ollen maanomistajalla ei ole velvollisuutta olla yhteydessä rakennusvalvontaan tai lupa- ja valvontajaostoon eivätkä nämä valvo hakkuita tai muita vastaavia toimenpiteitä tällaisella alueella.

Metsälain mukaan maanomistajan taikka hallintaoikeuden tai muun sellaisen erityisen oikeuden haltijan on tehtävä metsäkeskukselle metsänkäyttöilmoitus hakkuista. Alueilla, joilla maisematyölupaa ei vaadita, toimivaltainen viranomainen on siis vain metsäkeskus.

Osayleiskaavassa oleva av-merkintä on tulkinnanvarainen. Se on suurelta osalta maa- ja metsätalousvaltaista aluetta osoittavan M-merkinnän kanssa päällekkäinen. Voidaan todeta, että alueen rajaava viiva on kartassa piirretty monessa kohtaa rantaviivaa kauemmaksi kuivan maan puolelle, vaikka merkintä tarkoittaa arvokasta vesistöaluetta. Tällöin alueen rajauksen ja määräysten vaikutusalueen on katsottava ulottuvan myös kuivan maan puolelle eikä koskevan pelkkää vesipeitteistä aluetta vaikka merkinnän nimenä on arvokas vesistöalue. Rakennusten sijoittelua ja rakennusten ja rantaviivan välistä suojapuustoa koskevat määräykset koskevat rantaviivan ulkopuolistakin aluetta. Näin ollen myös vaatimus alueen luonnontilaisena säilyttämisestä ja kielto heikentää luontoarvoja koskevat myös rajauksen sisällä olevaa maa-aluetta. Tämä pitää huomioida alueella suoritettavissa hakkuissa.

Kuten kaupunkisuunnitteluyksikön lausunnosta ilmenee, suojeltavat luontoarvot tällä aluella liittyvät tiettyihin lintulajeihin ja niiden pesintään. AV-merkintä ei kokonaan estä hakkuita, mutta rajoittaa ne lähinnä harvennushakkuisiin ja lintujen pesimäajan ulkopuolelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle edellä olevan lausunnon NN:n tekemän kantelun johdosta ja liittää lausuntoonsa lupa- ja valvontajaoston ja kaupunkisuunnittelun lausunnot sekä kaavoitusinsinöörin antaman selvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.