Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Itäisen aluekoulun sijainti, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2019-581

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.6.2018 § 71 hyväksynyt kaupunkirakenneselvityksen periaatelinjaukset, joissa on päätetty rakentaa itäiselle koulunkäyntialueelle aluekoulu, jonne ohjataan Lähemäen, Peitsarin, Rämälän ja Launialan koulujen oppilaat (314+145+61+103), yhteensä 600-650 oppilasta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.2019 § 140 antanut suunnitteluohjeeksi uusien aluekoulujen hankinnan tapahtuvaksi taselainalla, yhteiskilpailutuksella ja elinkaarimallilla. Varsinaiset kilpailutusasiakirjat hyväksytään myöhemmin.

Asumisen ja toimintaympäristön- sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueet ovat yhteistyössä moniammatillisesti tarkastelleet itäiselle aluekoululle parhaiten soveltuvaa sijaintia kaupunkiympäristölautakunnassa helmikuussa käydyn keskustelun mukaisesti. Tarkastelun näkökulmaan ovat vaikuttaneet mm. oppimisen ja oppimisympäristön näkökulma, kohteen hyödyntämisen näkökulma muuhun toimintaan kuten kansalaisopisto-toimintaan, liikunnallinen näkökulma, laaja kaavoituksellinen näkökulma vaikutuksineen, kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan näkökulmat, uudisrakennuksen rakentamisen ja kiinteistötekniset näkökulmat sekä hankkeen investoinnin ja kaupungin kokonaistaloudelliset näkökulmat. Koulun sijaintipaikan vertailusta on laadittu matriisi (liite) ja tonttikohtainen alustava sijoittelu.

Koulun sijaintipaikan vaihtoehdoiksi ja tarkempaan tarkasteluun valittiin kaksi mahdollista koulun sijaintipaikkaa: Lähemäen koulun alue ja Peitsarin koulun alue.

Molemmissa vaihtoehdoissa:

 • kohteisiin syntyy uusi fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti terve tila, joka tukee opetussuunnitelman tavoitteita. Koulu suunnitellaan oppimisen, muuntojoustavuuden ja oppimisympäristön näkökulmasta.
 • koulurakennuksen elinkaaren n. 40 - 50 vuoden aikajaksolla kaupungistumisessa, kaupunkirakenteessa ja syntyvien lasten sijoittumisessa yksittäisiin asuntoihin on vielä tuntemattomia muuttujia, joilla voi olla vaikutusta kaupungin palveluihin ja hallinnollisiin alueisiin, kuten oppilaaksi ottoalueisiin.
 • rakennusten iltakäyttö tulee suunnitella mm. kulkujen ja saavutettavuuden näkökulmasta. Harrastetilojen mitoituksessa tulee huomioida laaja-alaisesti eri ikäryhmät ja esim. laitekannan tekniset varaukset.
 • uusi rakennus voidaan rakentaa ensin ja luopua nykyisistä rakennuksista vasta tämän jälkeen, jolloin väistötiloja tarvetta ei siksi syntyisi.
 • kohteissa on purettavia koulu- tms. käytössä olleita rakennuksia.
 • esteettömyys, liikenneturvallisuus, koulun toimintaa tukeva joukkoliikennejärjestelmä ja koulukuljetukset tulee optimoida ja suunnitella.
 • investointi omaan taseeseen kasvattaa taselainan määrää.
   

Lähemäen koulu (erityiset piirteet tai ominaisuudet):

 • toimiva piha ja kentät liikkumista varten, joka turvaisi joustavat välituntisiirtymät.
 • monitoimikenttä sijaitsee välittömässä läheisyydessä ja hiihtoladut n. 1 km etäisyydellä
 • rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta, mutta on jo opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Jos, koulu ei sijoitu tähän, on nykyisen koulun kohta luontevaa kaavoituksella hyödyntää asuinpientalojen alueeksi.
 • Koulu ei näy lähiympäristöä laajemmin kaupunkikuvassa.
 • paras vaihtoehto on sijoittaa koulurakennus nykyiselle hiekkakentälle. Maaperätutkimuksen mukaan alue soveltuu maanvaraiseen perustamiseen ja on korkeusaseman vuoksi turvallinen vaihtoehto maanpäälliseen rakentamiseen. Nykyinen Lähemäen koulu puretaan uuden rakennuksen valmistuttua ja sen tilalle rakennetaan uusi liikuntakenttiä tai välituntialue koulua varten.
 • Hyvin saavutettavissa kävellen ja pyöräillen, toki yhteyspuutteita on. Ympärillä kapeahkoja, läpiajettavia tonttikatuja. Liikenteen kasvaessa lisättävä liikenneturvallisuutta parantavia elementtejä alueelle. Liikenteellisesti alueella on haasteita.
 • Rakennusinvestoinnin suuruus on n. 15 miljoonaa euroa (18.6.2018 §71 / 600 oppilasta, 12 m2/hlö, laskennallinen 2.000 €/m2), jonka lisäksi uuden, korvaavan liikuntakentän ja niitä palvelevien huoltorakennus rakentaminen maksaa n. 2 miljoonaa (karkea arvio).
   

Peitsarin koulun (erityiset piirteet tai ominaisuudet):

 • Päiväkodin läheisyys loisi mahdollisuuden yhteistyöhön koulun ja päiväkodin välille.
 • Lähemäen monitoimikenttä (jalkapallo yms. tilaavievä liikunta) sijaitsee 500 metrin (linnuntietä) etäisyydellä ja Peitsarin ulkoilureitille tulisi saavutettavuuden näkökulmasta rakentaa yhteys
 • tontti on rakennettavissa nykyisellä asemakaavalla. Suojalammen liito-orava-alueen laajuudenvaikutus tulee selvittää. Jos, koulu ei sijoitu tähän, on nykyisen koulun kohta luontevaa kaavoituksella hyödyntää asuinpientalojen alueeksi.
 • Koulu ei näy lähiympäristöä laajemmin kaupunkikuvassa.
 • Nykyinen koulurakennus puretaan ja uusi koulu sijoittuu tälle alueelle. Maaperä nousee tontilla pohjoiseen päin, joten maanrakennustyöt ovat melko mittavat. Nykyisten aluerakenteiden hyödyntämismahdollisuudet ovat marginaaliset.
 • Hyvin saavutettavissa kävellen ja pyöräillen. Kylmäaseman tontin käyttöönotto koulun tarpeisiin tulisi harkita. Koulun ajoneuvoliikenne kohdistuu päättyvälle tonttikadulle.  Liikennesuoritteet kasvavat merkittävästi, joten Juvankadun nykyinen liittymä ruuhkautuu koulun alkamis- ja päätymisaikoina. Kohteeseen tulee rakentaa kiertoliittymä.
 • Rakennusinvestoinnin suuruus on n. 15 miljoonaa euroa (18.6.2018 §71 / 600 oppilasta, 12 m2/hlö, laskennallinen 2.000 €/m2). Toimintaa palvelevan koulun tontin rakentaminen on maasto-olosuhteista johtuen astetta kalliimpaa, joten siitä koituu n. 1 miljoonan (karkea arvio) muu kustannus. Kiertoliittymän rakentamisen tarve Juvankadun risteykseen syntyy orgaanisesta kasvusta, mutta kouluratkaisu aikatauluttaa sen täsmällisesti.
   

Toimivan koulun ratkaisu edellyttää välitunti- ja liikuntatuntitilojen sekä turvallisen liikennejärjestelmän toteuttamisen.

Molemmat esitetyt koulun sijoittamisvaihtoehdot mahdollistavat toimivan koulun rakentamisen.

Uusi koulu rakennetaan nykyisen Peitsarin koulun paikalle, jonka ympäristössä on mahdollista hyödyntää noin 4,5 hehtaarin monimuotoinen alue.  Tässä ratkaisussa koulun käyttöön jää myös nykyisen Lähemäen koulun läheisyydessä olevat urheilukentät.

Uuden koulun sijoittaminen nykyisen Peitsarin koulun paikalle on teknistaloudellisesti perusteltu ratkaisu (mm. urheilukentät, saavutettavuus/liikennejärjestelyt). Lisäksi tämä ratkaisu tukee koulun ja päiväkodin yhteistyötä sekä mahdollistaa yhteisten tilojen ja piha-alueiden käytön.

Itäisen aluekoulun hankesuunnittelu aloitetaan sijoituspaikkapäätöksen jälkeen. Hankesuunnitelmassa otetaan tarkemmin kantaa koulun mitoituslukuihin, tilantarpeisiin ja rakennusten hyödynnettävyyteen sekä uudesta koulusta aiheutuviin muihin seuraamuksiin kuten liikunnalliset alueet ja liikennejärjestelmä. Tämän määrittelytyön edetessä voidaan laatia ensimmäiset luonnospiirustukset sekä niihin pohjautuva alustava kustannusarvio toteutusvaihtoehdolle. Ammatillisesti laaja-alaisesti valmisteltava aineisto ja asiakirjat ovat osa hankkeen kilpailutusasiakirjoja. Rakentamisaikataulu tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että itäinen aluekoulu sijoitetaan Peitsarin nykyisen koulun paikalle. Esitykseen liitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan lausunnot. Lausunnot toimitetaan kaupungin kirjaamoon 28.5.2019 mennessä kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Marja Kauppi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.