Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Toiminnan ja talouden seuranta 10/2017, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2017-881

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2017 mukaisesti kuluvan vuoden viimeinen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle annettava seuranta tehdään 10/2017 tilanteesta. Seurannassa raportoidaan talouden toteutumisesta ja tehdään mahdolliset lisämäärärahaesitykset sekä muut määrärahamuutokset menoihin ja tuloihin. Raportointi on tehtävä 17.11.2017 mennessä.

Tekninen lautakunta talouden seuranta
Mittaus ja kiinteistö –tulosalueella toimintatuotoissa puun myyntituotot toteutuvat n. 200 000 euroa pienempänä (vaikeat keruuolosuhteet), mutta vastaavasti maavuokrat ja maankäyttökorvaukset ylittyvät yli 100 000 euroa.

Kyytineuvon/joukkoliikenteen tulot toteutuvat lähes suunnitellusti.
Joukkoliikenteen osalta kuljetuskustannusten menoylitys on n. 300 000 euroa. Peruskoululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä on tullut lisämenoja lisäautojen hankkimisesta osalle vuoroja ja tulojen menetystä lasten lipputuotteiden käytön poistumisen vuoksi. Joukkoliikenteen palvelutason parannuksia on tehty 15.8.2017 alkaen maaseutumaisessa liikenteessä Ristiinan ja Suomenniemen sekä Ihastjärven suuntaan. Paikallisliikenteen koulumatka- ja asiointiliikenteeseen on otettu lisävuoroja Tupalan, Visulahden, Otavan ja Stadiumin suuntaan.

Asuntomessut -projektin tuotot ylittyivät n. 108 000 euroa (TA 2017 600 000 euroa).
Menojen ylitys oli n. 215 000 euroa (TA2017 1 314 350 euroa). Menojen ylitykset johtuvat lähinnä puhtaanapidon, jätehuollon ja korjausten suuremmista kustannuksista.

Kaupunkisuunnittelu –tulosalueella ennustetaan menojen ylitystä sovittujen konsulttipalvelujen ostoista n. 50 000 euroa, mutta henkilöstömenoissa syntyy vastaavasti säästöjä.

Kaupunkiympäristön –tulosalueella menoylityksiä, mutta ylitykset saadaan katettua yksikön sisällä.

Käyttötalouden määrärahat ovat sitovia lautakuntatasolla, joten määrärahasiirtoja ei tarvita.

Tilakeskuksen sitova tavoite on toimintakate.
Tilakeskuksen tulot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ulkoisissa vuokratuloissa on vähennystä, mutta vastaavasti asuntojen vuokratuotoissa on lisäystä, joten pysytään budjetissa.
Henkilöstökuluissa syntyy n. 150 000 euron menosäästö, mutta vastaavasti muiden toimintakulujen menot ylittyvät n. 200 000 euroa mm. vuokraparakkien kustannuksista ja muista vuokravastikkeista.

Rakennuslautakunnan talouden seuranta
Rakennusvalvonnan/pysäköinnin tulot toteutuvat n. 125 000 euroa suurempana. Rakennusvalvonnan maksutuotot ylittyvät 10 %   budjetoidusta ja menot toteutuvat n. 50 000 euroa pienempänä. Säästöjä syntyy henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.

Maaseutu- ja tielautakunnan talouden seuranta
Maaseutu- ja tielautakunnan tilinpäätösennusteen mukaan tulot alittuvat 1 171 300 euroa ja menot alittuvat 1 259 735 euroa. Tulojen alitus johtuu lomituksen vähenemisestä ja menojen alitus lomituksen ja yksityisteille myönnettävien avustusten vähenemisestä sekä henkilöstömenot toteutuvat suunniteltua pienempänä.

Investoinnit
Teknisen kautta kootaan koko kaupungin investointien toteutumaseuranta. Koko kaupungin investointien toteutuma ja määrärahaesitykset kootaan kaupunginhallitukselle menevään seurantaraporttiin kokonaisuutena. Seurantaraportin investointiosassa on raportoitu kaupungin investoinnit. Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkiympäristölautakunnan alaisten investointien määrärahoja.

Kaupunginympäristölautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, tilakeskus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

 • maa- ja vesialueiden hankintamenot ylittynevät Launialan alueelta hankittavan maa-alueen ostosta 550 000 euroa. Asia on viety erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn 9.11.2017, menoylitys 550 000 euroa
 • investointiosan aineettomiin hyödykkeisiin kuuluva Esper vaihe 1:n 3 028 384 euron maksuosuuteen kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa 9.10.2017 § 65 2 878 384 euroa ja talonrakennusinvestoinneissa ollut 150 000 euron varaus siirrettiin samoin ko. kohteelle
 • rakennusten myynti/myyntivoitot ylittynevät, tulolisäys 2 milj. euroa
 • Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt, Kalevankankaalle on rakennettu P1 alueelle valmiudet (sähkö ja vesihuolto) suurien tapahtumien pitoa varten myös ulkotiloissa. Leudon syksyn ansiosta on tehty myös ensi vuodelle tarkoitettuja nurmetus ja viimeistelytöitä, menoylitys 150 000 euroa
 • Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus; hankkeelle saadaan avustusta 150 000 euroa, menoylitys 150 000 euroa, tuloylitys 50 000 euroa
 • satamien kunnostukset, menoylitys 50 000 euroa. Sataman rahalla on maksettu 1/3 Graanin asiointilaiturista, siirretty Annilan laituri Kenkäveroon, siirretty asuntomessujen laiturin ylimääräinen osuus Otavaan ja päällystetty kenttää Haukivuoren satamassa
 • Moision koulun muutostyöt, menoylitys 40 000 euroa
 • Taidemuseon korjaustyöt, menovaraus 100 000 euroa, talousarviossa ei kustannusvarausta
 • Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, menoylitys 480 000 euroa, tulojen lisäys 60 000 euroa
 • Naisvuoren väistö- ja suojatilan muutostyöt, menoylitys 30 000 euroa
 • julkisten rakennusten muutos- ja korjaustöihin varatusta määrärahasta (50 000 euroa) tehdään kaupungin virastotalon korjaustyöt, menoylitys 50 000 euroa
 • rakennusten suunnittelumäärärahasta (50 000 euroa) tehdään Urheilupuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, menolisäys 50 000 euroa siirretään koulu- ja esiopetuksen muutos- ja korjaustöiden yhteisestä rahasta
 • osakkeiden ja osuuksien myynti toteutuu suurempana Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä, tuloylitys 3 399 348 euroa

Investointikohteiden välillä tehdään määrärahasiirrot hankkeelta toiselle, lisämäärärahatarvetta ei ole.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy lokakuun talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan:

 • teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden ja tilakeskuksen tulot/menot ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Tiliryhmien mahdolliset määrärahasiirrot/lisämäärärahatarpeet esitetään tilinpäätöksen yhteydessä todellisten toteutumien mukaisesti
 • rakennuslautakunnan tulot ennustetaan toteutuvan n. 125 000 euroa suurempana ja menot n. 50 000 euroa talousarviota pienempänä
 • maaseutu- ja tielautakunnan osalta esitetään tuloihin alitusta vuoden 2017 talousarvioon 1 171 300 euroa (TA2017 tulot 5 566 600 euroa). Menot alittuvat n. 1 259 735 euroa.

Investointikohteiden määrärahasiirrot 10/2017:

Määrärahasiirrot hankkeiden välillä:

 • hankkeelta 146200009001/Rantakylän yhtenäiskoulu siirretään -700 000 euroa
  • hankkeelle 146200009003/Moision koulun muutos +40 000 euroa
  • hankkeelle 14620001001/Naisuovuoren uimahallin peruskorjaus +480 000 euroa
  • hankkeelle 14620004001/Taidemuseon korjaus +100 000 euroa
  • hankkeelle 146200011003/Naisvuoren väistö- ja suojatila +30 000 euroa
  • julkisten rakennusten kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta hankkeelle 146200011006/Virastotalon korjaustyöt 50 000 euroa
 • koulu- ja esiopetus kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta siirretään -50 000 euroa
  • suunnittelumäärärahan hankkeelle 146200112001/Urheilupuiston koulu +50 000 euroa
 • hankkeelle 14620001001/Naisvuoren uimahalli, tulojen lisäys +60 000 euroa
 • hankkeelta energiataloudelliset investoinnit, tulojen vähennys -30 000 euroa
 • hankkeelta 146200009002/Anttolan yhtenäiskoulu siirretään -250 000 euroa
  • hankkeelle 146300000001/Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin +100 000 euroa
  • hankkeelle 146300006025/Urheilupuiston suorituspaikat +150 000 euroa
 • hankkeelta 14620001004/Sotahistoriakeskuksen perustaminen siirretään -100 000 euroa
  • hankkeelle 146300000001/Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin +50 000 euroa
  • hankkeelle 14620010047/Satamien ja laitureiden kunnostukseen +50 000 euroa
    
 • tulosyksikkö 140293101 osakkeiden ja osuuksien myynti, tulojen lisäys +3 399 348 euroa
 • tulosyksikkö 140292201 rakennusten myynnit/myyntivoitot, tulojen lisäys + 2 000 0000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen, Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.