Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Rakennusvalvonnan taksa 2018

MliDno-2017-2302

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonnan maksut ja hinnoitteluperiaatteet on vahvistettu viimeksi 13.12.2017 (rakennuslautakunta § 57). Periaatteena on ollut, että hinnoittelu käydään läpi kerran vuodessa ja tarkistus tehdään vähintään kustannustason nousua vastaavaksi.

Rakennusvalvonnan kustannuksista pääosan muodostavat henkilöstökustannukset. Sähköinen asiointipalvelu on ollut maksullinen jo vuonna 2016 ja sähköisen arkistoinnin kustannus on ollut vuoden 2017 kustannuksissa mukana. Maksut perustuvat haettujen lupien toimenpiteiden määrään. Arkistoinnista veloitetaan lisäksi myös kuukausimaksu. Vuoden 2017 taksassa poistettiin sähköisen asioinnin alennus 5 %, kun sähköisen asioinnin ja arkistoinnin palvelumaksut tulivat pilottijakson jälkeen maksulliseksi kaupungille. Talousarviossa 2018 kokonaiskuluiksi on arvioitu n. 1 134 500 €  ja tuloiksi n. 900 200 €. Tämän vuoden tuotot ovat olleet lokakuun loppuun mennessä n. 838 900 €, joten tulotavoite tultanee ylittämään. Vastaavasti kulut tulevat jäämään arvioitua pienemmiksi. Tavoitteena on, että rakennusvalvonta kattaa omilla tuloilla kulunsa. Vuoden 2017 maksukertymän perusteella maksukorotukselle ei ole tarvetta, kun arvioidaan rakentamisen määrän pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Taksan maksuja ei ole tarkoitus muuttaa kuin seuraavien taksan kohtien tarkennuksilla:

2 §:

Mikäli rakennus- tai muutostoimenpiteen yhteydessä haetaan käyttötarkoituksen muutosta, veloitetaan perusmaksu vain kerran kalleimman perusmaksun mukaisena (ei veloiteta toista perusmaksua).

Tilapäisesti tai määräaikaisesti paikallaan pysytettävän rakennuksen luvasta veloitetaan 50 % lupamaksusta (uusi kohta; alennus 50 % aikaisempaan verrattuna).

2.3 §:      

Matkaviestinmastot ja suuret tuulivoimalat 800 € (lisätty uusi maksukohta).

8.3 §:    

Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista tai loppuunsaattamista varten (MRL 143 §) 180 € (muutettu kertamaksuksi, aikaisemmin 180 € / jatkovuosi)

9.4 §:            

Muu viranomaisen antama lausunto 320 €. Tarkistuskäynnit ja selvitystyö 120 € / h (lisätty uusi kohta)

10.1 §:         

Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista teknisistä vaatimuksista tai koko- ja sijaintivaatimuksista tai lykkäyksen myöntäminen rakentamisvelvollisuudelle 360 € (lisätty kohta lykkäyksen myöntäminen rakentamisvelvollisuudelle)

12.1 §:          

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen ja MRL 161-163 §:n mukainen päätös (maksu tarkistettu käsittelyn vaativuuteen nähden 510 -> 550, maastokäynti kohdassa 16.1).

12.3 §:          

Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä (MRL 165 §). Hakemuksesta annettu rakennusvalvonnan määräys vedenjuoksun muuttamisesta aiheutuneen haitan poistamiseksi 240 € + 120 € / h kuitenkin enintään510 €. (tuntiveloitus 100 -> 120)

12.5 §:

Maksu peritään hakijalta tai riitautetun asian hävinneeltä osapuolelta (tarkennus tekstiin selventämään maksuvelvollista riitatapauksissa).

12.6 §:           

Päätös rakennustuotteen erillishyväksynnästä 360 € (lisätty uusi kohta)

12.7 §:          

Määräys rakennustyön haittojen välttämisestä rakennustyön aikana erillisellä päätöksellä 240 € (lisätty uusi kohta)

15.1 §

Mittausyksikön maksut korjattu aikaisemmin teknisessä lautakunnassa hyväksytyn taksan mukaiseksi.

16.1 §:          

Puiden kaatamisen vähäisyyden tai maisematyöluvan tarpeen arviointi enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuspaikan tai vastaavan osalta 60 € (55 -> 60)    

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskevaan asiaan liittyvä katselmus (MRL 161-163 §) sisältäen matka-ajan 200€/tunti (lisätty kustannusta vastaavaksi).             

16.2 §:       

Rakennuspaikalla pidettävä katselmus (MRL 133 §) 240 € (lisätty uusi kohta).

Esitys rakennusvalvontataksaksi vuodelle 2018 on liitteenä. Uuden taksan on tarkoitus tulla voimaan niin, että sitä sovelletaan 1.1.2018 tai sen jälkeen vireille tulleisiin asioihin. Luvattomiin rakennuksiin tai rakennelmiin ja luvatta suoritettuihin toimenpiteisiin sovelletaan sitä taksaa, joka on voimassa, kun asia tulee rakennusvalvontaviranomaisen tietoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä rakennusvalvontataksan vuodelle 2018 liitteen mukaisesti ja määrää sen tulemaan voimaan 1.1.2018. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lupa- ja valvontajaosto, rakennusvalvonta/Sari Valjakka, Juha Ruuth

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16