Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Hissiavustus / Mikalo Oy, Nuottakatu 4 C - D (lisäpykälä)

MliDno-2017-40

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on varannut 90 000 euron määrärahan vuodelle 2017, jonka puitteissa avustetaan hissien rakentamista olemassa oleviin asuinkerrostaloihin, joihin saadaan näin esteetön kulku pihalta asuinhuoneistoihin. Kerrostalo on vähintään kolme asuntoa käsittävä rakennus, jossa on ainakin kaksi asuntoa päällekkäin. Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta voidaan myöntää myös silloin, kun rakennus otetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Avustusta myönnetään 5 % ARA:n hyväksymistä rakentamiskustannuksista. Hissiavustukset myönnetään määrärahan puitteissa saapumisjärjestyksessä. Saapuneet hakemukset otetaan huomioon siinä järjestyksessä, kun rakennusvalvontaan on toimitettu ARA:n hissiavustuspäätös, jolla kustannukset on vahvistettu sekä muut hakemuksen liitteet. Muut toimitettavat liitteet ovat pohjapiirustus hissin sijoituksesta, selvitys esteettömyydestä, kaupparekisteriote ja taloyhtiön päätös hissin rakentamisesta. Hissiavustuksia myönnetty tähän mennessä 43 091,60 €. Avustusmäärärahaa on käytettävissä vuonna 2017 vielä 46 908,40 €.

Mikalo Oy on toimittanut 7.9.2017 Mikkelin rakennusvalvontaan avustushakemuksen liiteineen hissin rakentamisesta asuinkerrostaloon. ARA on 25.8.2017 päätöksellään ARA-04.03.00-2017-99 myöntänyt kohteelle hissiavustuksen, joka on ollut 45 % rakentamiskustannuksista. Avustuspäätös on voimassa siten, että avustukset on maksettu 31.12.2019 mennessä. Hissien rakentamiskustannuksiksi on hyväksytty 187 688,00 euroa.

Mikkelin kaupungin hissiavustus on 5 %  ARA:n hyväksymistä rakentamiskustannuksista ja on Mikalo Oy:n kohdalla 9 384,40 €. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan Mikkelin kaupungille valvonnan suorittamista varten tarvittavat tiedot. Avustus on käytettävä tässä päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustusta tulee hakea maksatushakemuksella viimeistään 1.12.2017 mennessä, kun vähintään 5 % rakentamiskustannuksista on maksettu.

Mikkelin kaupunki voi määrätä avustuksen palautettavaksi kokonaan tai osaksi kaupungille, jos hakija on avustuksen saamiseksi antanut virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustusta on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty. Palautettavalle määrälle on suoritettava sen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n nojalla ja 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myöntää Mikalo Oy:lle hissiavustuksen, joka on 5 %  ARA:n hyväksymistä rakentamiskustannuksista. Avustus on yhdeksäntuhatta kolmesataakahdeksankymmentäneljä euroa ja neljäkymmentä senttiä (9 384,40 €). Avustuksen saaja on velvollinen antamaan Mikkelin kaupungille valvonnan suorittamista varten tarvittavat tiedot. Avustus on käytettävä tässä päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustuksen maksamista tulee hakea maksatushakemuksella, joka tulee toimittaa viimeistään 1.12.2017 mennessä Mikkelin rakennusvalvontaan. Maksatushakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kuitit jo suoritetuista rakentamiskustannuksista. Maksettuja kustannuksia tulee olla 1.12.2017 mennessä vähintään 5 % hyväksytyistä rakentamiskustannuksista. Hissi tulee ottaa käyttöön viimeistään ARA:n päätökseen kirjattuna päivänä.

Mikkelin kaupunki voi määrätä avustuksen palautettavaksi kokonaan tai osaksi kaupungille, jos hakija on avustuksen saamiseksi antanut virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustusta on käytetty muuhun tarkoitukseen, kun mihin se on myönnetty. Palautettavalle määrälle on suoritettava sen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n nojalla ja 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen ja johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Mikalo Oy, rakennusvalvonta/Sari Valjakka, Juha Ruuth

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16