Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosaluejohtajien nimeäminen

MliDno-2017-2293

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on päättänyt uuden organisaation muodostamisesta vuoden 2018 alusta lukien. Uudistuksen yhteydessä uusi tulosalue- ja tulosyksikköjako muodostetaan ja tulosalueille nimetään johtajat ja vastaavasti yksiköille päälliköt. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella on neljä tulosaluetta ja yksitoista tulosyksikköä. Palvelualueella on käytössä osittain kaksoisjohtajuus, jolloin esim. tekninen johtaja johtaa sekä palvelualuetta, että tulosaluetta. Uudessa organisaatiossa johtajien ja päälliköiden lukumäärä on kaksitoista henkilöä.

Työnantaja on järjestänyt yksittäisille henkilöille kuulemistilaisuuksia organisaatiouudistuksesta ja omasta asemasta uudessa organisaatiossa. Laajemmat koko palvelualueen henkilöstöä ja sen sijoittelua uuteen organisaatioon koskevat kuulemiset järjestetään yksikkötilaisuuksina joulukuussa.

Uuden organisaation esimiestehtäviin siirtyminen toteutetaan virantoimitusvelvollisuuden muutoksella KVhl 23 § tai viranhaltijan siirrolla toiseen virkasuhteeseen KVhl 24 §.  Esimiestehtäviin siirtyminen tapahtuu työntekijän omalla suostumuksella. Siirtymisellä ei ole tässä vaiheessa palkkavaikutuksia. Esimiestehtävässä toimittaessa tulee olla virassa.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut tulosyksikön esimiestehtävä on uusi virka, joka perustetaan  talousarvion virkapaketin yhteydessä, kaupunginhallituksen TA 2018 käsittelyaikataulun mukaisesti

Lautakunta päättää tulosaluejohtajien nimeämisestä. Tulosyksiköiden päälliköiden nimeämisen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta valitsee asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueiden johtajiksi henkilöiden omalla suostumuksellaan 1.1.2018 alkaen seuraavasti:

 1. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut -tulosalueen johtajaksi nimetään yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen KVhl 24 §
 2. Rakennusvalvonta -tulosalueen johtajaksi nimetään johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka KVhl 23 §
 3. Maaseutu- ja lomituspalvelut -tulosalueen johtajaksi nimetään maaseutupäällikkö Kari Mikkonen KVhl 23 §
 4. Kaupunkikehitys -tulosalueen johtajana toimii tekninen johtaja Jouni Riihelä (kh 19.6.2017 § 18).

Lautakunta merkitsee tiedoksi tekninen johtajan tekemät tulosyksikön päällikön tehtäviin tehdyt valinnat seuraavasti:

 • Strategiset projektit: projektijohtaja Timo Rissanen, KVhl 23 §
 • Kaupunkisuunnittelupalvelut: kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen, KVhl 23 §
 • Maaomaisuuspalvelut: maankäyttöinsinööri Jukka Piispa, KVhl 23 §
 • Infra-aluepalvelut: yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen
 • Tilapalvelut: kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, KVhl 24 §
 • Viher- ja metsäpalvelut: kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen, KVhl 23 §
 • Rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut: johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka
 • Pysäköintipalvelut: hallintopäällikkö Juha Ruuth
 • Maaseutupalvelut: maaseutupäällikkö Kari Mikkonen
 • Lomituspalvelut: maaseutuasiamies Arto Pulkkinen
 • Vuokraus ja käyttöpalvelut, asuntotoimi: yksikön päällikön valinta tapahtuu TA 2018 virkapaketin yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maini Väisänen, Sari Valjakka, Kari Mikkonen, Jouni Riihelä, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16