Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Rakennuspaikan varaaminen / Esa Nykänen ja Antti Juurela (lisäpykälä)

MliDno-2017-1468

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Esa Nykänen ja Antti Juurela ovat hakeneet  tonttivarausta rivitalon rakentamista varten Kirkonvarkauden alueelta, Annilan kaupunginosan korttelista 1.

Samaisesta korttelista on aiemmin varattu rakennuspaikka päiväkodin ja palvelutalon rakentamista varten. Nämä hankkeet sijoittuvat korttelin lounais- ja länsiosaan, kun taas nyt haettava tonttivaraus sijoittuu korttelin kaakkoisosaan. Suunnitellun rivitalon tarkempi sijainti näkyy liitteenä olevasta kartasta. Rivitalon pinta-ala olisi noin 500 k-m2.

Korttelin 1 toteutettavuuden parantamiseksi kaupunki on tehnyt kaavasta poiketen katuyhteyden Kirkonvarkaudenkadulta kortteliin 1. Tämän edellyttämä kaavamuutos tehdään erikseen myöhemmin. Nyt haettava tonttivaraus täydentää korttelin 1 maankäyttöä ja soveltuu paikalle hyvin.

Ennen lopullisen sopimuksen tekemistä selvitetään kuntalain 130 ja 131 §:n mukaisesti se, vastaako tontin hinta käypää markkinahintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta varaa Esa Nykäselle ja Antti Juurelalle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun rakennuspaikan Annilan kaupunginosan korttelista 1, liitekartasta ilmenevästä paikasta. Varausaika on 1.7.2017-31.12.2017, jona aikana varaaja on velvollinen ilmoittamaan, luopuuko se varauksesta vai haluaako se vuokrata tai ostaa rakennuspaikan. Varausmaksuna peritään 1.250 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esa Nykänen, Antti Juurela, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa ja Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli