Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 5.6.2017
§ 199 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan 23.5.2017 pöytäkirja.

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.


Kaupunkisuunnittelu

Kirje 5.6.2017: Osayleiskaavan muutos / Kuolimo-Hanhijärvi, tila kulmala 491-506-2-145

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päätös 26.5.2017: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta.

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö

Pöytäkirja Urheilupuiston yleisurheilun suorituspaikkojen peruskorjauksen urakkaneuvottelusta 1.6.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.