Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö

MliDno-2017-1419

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungissa on käynnissä hallintorakenneuudistus, jossa koko luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatio käydään läpi ja uudistetaan. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin uuden hallintosäännön (viimeisin muutos 12.6.2017), jossa on määräykset mm. luottamustoimielimistä ja niiden toimivallasta sekä henkilöstöorganisaation palvelualuetasolla.
Kullekin palvelualueelle laaditaan toimintasäännöt, joissa määrätään viranhaltijoiden toimivallasta. Toimintasäännöt hyväksytään niissä lautakunnissa ja muissa toimielimissä, joille kuuluvaa toimivaltaa toimintasäännöissä delegoidaan viranhaltijatasolle.

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 § 135 hyväksynyt hallintorakenneuudistuksen poliittis-hallinnollisen rakenteen, jonka muutokset tulivat voimaan 1.6.2017. Uusi henkilöstöorganisaatio muodostetaan samojen linjausten pohjalta. Mikkelin kaupungin organisaatiossa kunnan toiminta ja palvelut organisoidaan 1.6.2017 alkaen kolmeen palvelualueeseen: sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue sekä konsernipalveluiden palvelualue. Kaupunginhallitus (15.5.2017/§159) esittää kaupunginvaltuustolle, että henkilöstöorganisaatiouudistus ja tulosaluejako toteutetaan uuden mallin mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien.

Tekninen toimi muuttuu asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeksi ja sivistystoimi sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueeksi kesäkuun alussa. Konsernipalvelut on jatkossa konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualue.
Palvelualueet jakautuvat tulosalueisiin ja tulosalueet tulosyksiköihin. Uusi tulosalue- ja tulosyksikköjako tulee voimaan vuoden 2018 alusta.

Kaupunginvaltuusto päätti tulosalueista kokouksessaan 22.5. Tulosyksiköistä päättävät palvelualueiden uudet lautakunnat, joiden toimikausi käynnistyi kesäkuussa.

Palvelualueiden tulosalueet
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

 • varhaiskasvatus ja perusopetus
 • lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö
 • elinikäinen oppiminen ja osallisuus
 • liikunta ja nuoriso
 • taide, kulttuuri ja tapahtumat
 • liikelaitoksena toimiva Otavan Opisto

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

 • kaupunkikehitys
 • kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut
 • rakennusvalvonta
 • maaseutu- ja lomituspalvelut
 • Vesiliikelaitos

Konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualue

 • hallinto- ja elinvoimapalvelut
 • Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
 • pelastuslaitos

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle on laadittu liitteenä oleva toimintasääntö. Tavoitteena on ollut delegoida päätösvaltaa viranhaltijoille kaikissa niissä tapauksissa, joissa se on perusteltua ja mahdollista. Etenkin kaupunkiympäristölautakunnan tehtäväkenttä on jatkossa niin laaja, että kokousten asiamäärä kasvaisi kohtuuttoman suureksi ja asioiden käsittely muodostuisi hitaaksi, ellei tehtäviä delegoida viranhaltijoille aikaisempaa enemmän. Kaupunkiympäristölautakunnalle siirtyivät entisen teknisen lautakunnan ja sen jaoston tehtävät, maaseutu- ja tielautakunnan tehtävät yksityistielain mukaisia toimituksia lukuun ottamatta sekä entisen rakennuslautakunnan hallinnolliset tehtävät sekä osa jätehuoltoviranomaisen tehtävistä. Lupa- ja valvontajaosto käsittelee lähinnä rakentamiseen liittyviä lupa-, valvonta ja pakkokeinoasioita, tiettyjä jätehuollon asioita sekä yksityistielain mukaisia toimituksia. Lautakunnalla on edelleen otto-oikeus valtaosaan viranhaltijapäätöksistä ja lähes kaikista asioista muutoksenhaku tapahtuu toimielimelle tehtävällä oikaisuvaatimuksella.

Koska uusi tulosalue- ja tulosyksikköjako tulee voimaa vasta vuoden 2018 alusta, on toimintasäännössä viranhaltijoiden toimivalta esitetty nykyisen jaon pohjalta. Kun uusi tulosalue- ja tulosyksikköjako sekä viranhaltijoiden virkanimikkeet sijoituspaikkoineen on päätetty, päivitetään myös toimintasääntö vastaamaan tätä.  

Lupa- ja valvontajaostolle kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluvan toimivallan delegointi viranhaltijoille edellyttää jaoston päätöstä, joten siltä osin uusi toimintasääntö voi tulla voimaan vasta jaoston 29.6. pidettävän kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevassa muodossa ja määrää, että uutta toimintasääntöä noudatetaan 1.7.2017 alkaen.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että toimintasäännön kohdassa 5.1.2. alakohdan 2) euromääräksi muutetaan 75 000, alakohdan 4) euromääräksi 200 000 ja alakohdan 5) euromääräksi 100 000 euroa sekä kohdassa 5.5.1. alakohdan 1) euromääräksi 125 000 ja alakohdan 2) euromääräksi 500 000 euroa.

Esittelijän näin muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Jaana Vartiainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen yksiköt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.