Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Liikenneturvallisuustoimenpiteet 2018

MliDno-2018-609

Valmistelija

  • Antero Cederström, suunnitteluinsinööri, Antero.Cederstrom@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunki saa palautetta liikenneturvallisuudesta ja esityksiä erilaisista parantamistoimenpiteistä kuntalaisaloitteina sekä puhelimen, sähköpostin ja palautejärjestelmän kautta. Edellinen liikenneturvallisuustoimenpiteiden käsittely oli teknisessä lautakunnassa helmikuussa 2016 ja tässä esityksessä on huomioitu mm. sen jälkeen tulleet esitykset. Uusien toimenpiteiden tavoitteena on pääasiassa kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen ja valintakriteereinä ovat koulun läheisyys tai vilkas koulureitti, suojatienäkyvyys tai heikot näkymät väylien risteämiskohdassa.

Infra-aluepalvelut esittää uusiksi liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiksi Otto Mannisenkatu/Kirkkokatu- sekä Nuijamiestenkatu/Kasarminkatu/Anni Swaninkatu -liittymissä ajoradan kaventamista suojatien kohdalla. Näkyvyys paranee suojatien reunasta ajoradalle ja ajoradalta suojatielle sekä suojatien reunaan. Suojatielle pääsyä odottavat eivät jää kadun varteen pysäköityjen autojen taakse ja havaitsematta. Liikennepeilien asentamista esitetään Otavankadun alikulkukäytävän eteläpäähän Pihlajatien liittymässä sekä Kelotie/Näreharju-liittymässä ja suojatien siirtoa Laajatiellä välillä Tuulitaival-Pyrypolku estämään autoliikenne jalankulku- ja pyöräilyväylällä.

Vuonna 2016 päätetyistä toimenpiteistä on toteuttamatta loivapiirteiset hidasteet Luumutarhantielle, Rouhialankadulle Ratsutilantien liittymässä korotettuna suojatienä/pyörätien jatkeena sekä Tuukkalantielle kaksi hidastetta, joista toinen korotettuna suojatienä/pyörätien jatkeena. Ilmarisenkadun liittymän katkaisu Otavankadun päässä on suunnittelussa. Huoltoajoväylän puomi Porrassalmenkadun ja sataman välisen jalankulku- ja pyöräväylän risteämiskohdassa on asentamatta kustannusjaosta ja osallisista johtuen. Nopeusrajoitusaluetarkastelua ei ole vielä käynnistetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että edellä mainitut liikenneturvallisuustoimenpiteet toteutetaan vuonna 2018 määrärahojen puitteissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Kammonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16