Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Toiminnan ja talouden seuranta 10/2018, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2018-876

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouden seuranta 10/2018

Talousarvion 2018 mukaisesti kuluvan vuoden viimeinen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle annettava seuranta tehdään 10/2018 tilanteesta. Seurannassa raportoidaan talouden toteutumisesta ja tehdään mahdolliset lisämäärärahaesitykset sekä muut määrärahamuutokset menoihin ja tuloihin. Raportointi on tehtävä 16.11.2018 mennessä.

Kaupunkikehitys

Kyytineuvon ja joukkoliikenteen tulojen ennustetaan jäävän n. 300 000 euroa budjetoidusta. Sote-kuljetusten menot jäävät n. 150 000 euroa alle budjetoidun, joten myös Essotelta laskutettavat tulot pienenevät samassa suhteessa. Joukkoliikenteen tulojen vähennys n. 170 000 euroa, mikä johtuu siitä, että budjetoinnissa ei otettu huomioon maksuttoman peruskoululaisten walttikortin tulovähennystä. Kyytineuvon ja joukkoliikenteen osalta kuljetuskustannusten menoylitys on n. 400 000 euroa. Linjoille on tarvittu lisätä lisävuoroja ja lisäkalustoa matkustajamäärien kasvun vuoksi. Kyytineuvon hallinnon ja joukkoliikenteen asiantuntijapalveluiden ostot jäävät n. 70 000 euroa alle budjetoidun, koska muutamat laajat selvitystyöt siirtyvät vuoden 2019 puolelle.

Kaupunkisuunnittelupalvelut tulosyksiköllä ennustetaan menojen ylitystä sovittujen konsulttipalvelujen ostoista n. 80 000 euroa, mutta henkilöstömenoissa syntyy vastaavasti säästöjä.

Maaomaisuuspalvelut tulosyksiköllä tontinvuokrat ja maanvuokratuotot ylittyvät n. 200 000 euroa yli budjetoidun.

Vuokraus ja käyttöpalvelut tulosyksiköllä vuokratulojen ennustetaan toteutuvan n. 400 000 euroa talousarviota suurempana. Asuntojen ja ulkoisten kiinteistöjen tulot ylittyvät budjetoidusta. Vuokraukseen saatiin jo lisämäärärahaa (kv 8.10.) parakkien kustannuksiin 1,3 milj. euroa.  Palvelujen ostoihin 595 000 euroa  ja muihin toimintakuluihin 705 000 euroa.

Kaupunkikehitys –tulosalueella tulojen alituksia ja menoylityksiä, mutta alitukset/ylitykset saadaan katettua yksiköiden sisällä.

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut

Infra-aluepalvelut
Satama-tulosyksikölle saatiin lisämääräraha 180 000 euroa Anttolan lotjasaaren maksun aikaistamiseksi. Laiturikatu 6 pilaantuneiden maiden puhdistamiseen oli varausta 25 000 euroa, mutta kustannusennuste 320 000 euroa eli menoylitystä 295 000 euroa. Siilokorttelin puhdistamisen menot 128 000 euroa, tähän ei ollut erikseen varattu määrärahaa. Siilon purun edetessä asia arvioidaan uudelleen. Tietoimen tulot 20 000 euroa ei toteudu, mutta menoissa saman verran säästöä.

Viher- ja metsäaluepalvelut
Metsät ja vesialueet tulot/menot toteutuvat budjetoidusti. Tilannetta helpottaa n. 70 000 euron palautus viime vuoden kartellioikeudenkäyntikuluista.

Tilapalvelut
Tilapalvelut –tulosyksikön tulot toteutunevat budjetoidusti. Palvelujen ostoihin saatiin Viljasiiloon purkuun 600 000 euron lisämääräraha. Henkilöstökulut eivät toteudu suunnitellusti rekrytointien viivästyksistä johtuen, vaikutus n. 100 000 euroa. Taitolan päiväkodin purkukustannukset n. 270 000 euroa rasittavat tilapalveluiden käyttötaloutta.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan/pysäköinnin tulot toteutuvat n. 120 000 pienempänä. Rakennusvalvonnan maksutuotot alittuvat n. 80 000 euroa budjetoidusta ja menot toteutuvat n. 240 000 euroa pienempänä. Pysäköintivirhemaksujen tulokertymä jää n. 90 000 euroa, mutta pysäköintimaksuja kertyy n. 50 000 enemmän kuin budjetoitu. Säästöjä syntyy henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa. Hissiavustukset 90 000 euroa saattaa jäädä käyttämättä, koska ei hakemuksia.

Maaseutu- ja lomituspalvelut

Maaseutu- ja lomituspalvelujen tilinpäätösennusteen mukaan tulot alittuvat n. 430 000 euroa ja menot alittuvat n. 350 000 euroa. Talousarviossa lomitustoimen tuloiksi on arvioitu 4 030 999 euroa ja menoiksi 3 875 503 euroa. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) marraskuussa 2018 tehdyn selvityksen mukaan lomituksen menot ovat 3 524 312 euroa. Mela myöntää lomitustoimintaan 100 %-valtionkorvauksen, joten lomitustoiminnan tuloksi on määritettävä korkeintaan 3 524 312 euroa. Lomitustoiminnan tulot koostuvat valtionkorvauksesta 3 200 000 euroa ja maatalousyrittäjiltä laskutettavista lomituspalvelumaksuista. Vuoden 2018 talousarvion tulot ja menot ovat pohjautuneet vuoden 2016 toiminnan laajuuteen.  Tulojen alitus johtuu lomituksen vähenemisestä ja lomituspalvelukorvauksen pienenemisestä ja menojen alitus palvelujen ostojen sekä henkilöstömenojen vähenemisestä.

Käyttötalouden määrärahat ovat sitovia lautakuntatasolla, joten muiden tulosalueiden tulot saadaan katettua, mutta maaseutu- ja lomituspalveluiden osalta tehdään esitys määrärahamuutoksesta. Tulosalueiden väliset menojen ylitykset saadaan katettua, joten määrärahasiirtoja ei tarvita.

Investoinnit

Palvelualueen kautta kootaan koko kaupungin investointien toteutumaseuranta. Koko kaupungin investointien toteutuma ja määrärahaesitykset kootaan kaupunginhallitukselle menevään seurantaraporttiin kokonaisuutena. Seurantaraportin investointiosassa on raportoitu kaupungin investoinnit. Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkiympäristölautakunnan alaisten investointien määrärahoja.

Kaupunginympäristölautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, tilakeskus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

Menot

 • Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus (TA 4,5 milj. euroa), menoylitys +700 000 euroa
 • Rantakylän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen sivistyksen koneiden ja laitteiden hankinta (TA 900 000 euroa), hankintojen menoylitys +40 000 euroa
 • kaupungin virastotalon osittainen saneeraus (TA 50 000 euroa), menoylitys +350 000 euroa
 • Ristiinan päiväkodin laajennus, ei talousarviovarausta, menoylitys +450 000 euroa
 • julkisten rakennusten muutos- ja korjaustöihin varatusta määrärahasta (100 000 euroa) tehdään virastotalon kahvion  ja 2. kerroksen muutostöitä sekä Hiirolan VPK:n kalustehallin laajennusta, menoylitys +70 000 euroa
 • rakennusten suunnittelumäärärahasta (TA 50 000 euroa) maksetaan Eteläisen ja Itäisen aluekoulujen alustavia suunnitteluja, Kattilansillan päiväkodin ja Rantakylän uuden päiväkodin suunnitteluja, menoylitys +150 000 euroa
 • pääkirjaston IMS-toimintajärjestelmän saneeraus, ei talousarviovarausta, varaus + 10 000 euroa
 • Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely (TA 200 000 euroa), menoylitys +120 000 euroa
 • Suojakallionpuisto (Tupala) (TA 250 000 euroa), menoylitys +50 000 euroa
 • Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) (TA 1,0 milj. euroa), menoylitys +300 000 euroa
 • Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n osakkeiden hankintaan lisämäärärahaesitys tai katetaan muista investoinneista, menoylitys +2 500 euroa
 • Ympäristöpalvelut/Eläinlääkintahuolto, eläinlääkäreiden röntgenlaite hajonnut ja uusi hankinnassa.  Lisämäärärahaesitys tai kate muista investoinneista, menoylitys +18 000 euroa

Tulot

 • maa- ja vesialueiden tulot (TA 2,0 milj. euroa), tulovähennys -800 000 euroa
 • Suojakallionpuisto (Tupala) tulolisäys + 60 000 euroa
 • Lentoaseman investointeihin tulolisäys + 58 000 euroa
 • Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uusiminen, tulot (TA 50 000 euroa), tulovähennys -50 000 euroa
 • Energiataloudelliset investoinnit, tulot (TA 50 000 euroa), tuloennuste 8 300 euroa, tulovähennys -41 700 euroa.

Investointikohteiden välillä tehdään määrärahasiirrot hankkeelta toiselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan ja esittää Maaseutu- ja lomituspalveluiden käyttötalouden tulojen määrärahoihin (TA 4 657 700 euroa) vähennystä 430 000 euroa sekä investointeihin hankkeiden välisiä määrärahasiirtoja seuraavasti:

Investointikohteiden määrärahasiirrot 10/2018:

Määrärahasiirrot hankkeiden välillä:

Menot

 • hankkeelta 146200009005/Urheilupuiston koulu (TA 750 000 euroa) siirretään -740 000 euroa
  • hankkeelle 146200009001/Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus, menoylitys +700 000 euroa
  • sivistystoimen hankkeelle 146400002011/Rantakylän koulun kalusteet ja laitteet, menolisäys +40 000 euroa
 • hankkeelta 146200006002/Hänninkentän huoltorakennus (TA 1,0 milj. euroa) siirretään -910 000 euroa
  • hankkeelle 146200003003/Ristiinan päiväkodin laajennus, menolisäys +450 000 euroa
  • hankkeelle 146200011006/Virastotalon osittainen saneeraus, menoylitys +350 000 euroa
  • hankkeelle 146200010005/Pääkirjasto, menolisäys +10 000 euroa
  • rakennusten suunnittelumääräraha (TA 50 000 euroa) yhteensä menolisäys +150 000 euroa,
   Hänninkentän huoltorakennuksesta siirretään 100 000 euroa ja energiataloudellisista investoinneista 50 000 euroa
   • hanke 146200006003/Eteläinen aluekoulu
   • hanke 146200006004/Itäinen aluekoulu
   • hanke 146200006005/Kattilansillan päiväkoti
   • hanke 146200006006/Rantakylän uusi päiväkoti
 • hankkeelta 146200011004/Kiinteistöjen rakennusautomaatio (TA 150 000 euroa) siirretään -70 000 euroa
  • julkisten rakennusten yhteisiin muutos- ja peruskorjaustöihin (TA 100 000 euroa) yhteensä menolisäys
   +70 000 euroa 
   • hankkeelle 146200011008/Virastotalon kahvio
   • hankkeelle 146200011009/Virastotalon 2. kerroksen muutostyöt
   • hankkeelle 146200011010/Hiirolan VPK:n paloasemarakennuksen kalustohallin laajennus
 • hankkeelta 14630002108/Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (TA 250 000 euroa) -170 000 euroa
  • hankkeelle 146300002107/Urheilupuiston hulevesien käsittely menolisäys +120 000 euroa
  • hankkeelle 146300004016/Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu), menolisäys +50 000 euroa
 • hankkeelta 146300000021/VT5 Mikkeli – Juva kaupungin osuus (TA 3,0 milj. euroa) -300 000 euroa
  • hankkeille kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen), menolisäys +300 000 euroa

Määrärahasiirrot tai lisämäärärahatarve:

 • Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n osakkeet +2 500 euroa
 • Ympäristöpalvelut/Eläinlääkintahuolto, röntgenlaite + 18 000 euroa

Tulot

 • hankkeelle KP 140292101/Maa- ja vesialueiden myynti, tulojen vähennys -800 000 euroa
 • hankkeelle 146300004016/Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu), tulojen lisäys +60 000 euroa
 • hankkeelle 146300007002/Lentoasema, tulojen lisäys +58 000 euroa
 • hankkeelta 146200006002/Hänninkentän huoltorakennus, tulojen vähennys -200 000 euroa
 • hankkeelta 146200011004/Kiinteistöjen rakennusautomaatio (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -50 000 euroa
 • hankkeilta energiataloudelliset investoinnit (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -41 700 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Vesa Himanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Katja Meskanen, Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.