Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Oikaisuvaatimus rakennusvalvonnan laskuun

MliDno-2018-1903

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Tontin omistajien edustaja on jättänyt oikaisuvaatimuksen rakennusvalvonnan laskusta ja vaatinut sen kohtuullistamista noin 300 euron suuruiseksi. Edustaja on esittänyt lupahakemuksen yhteydessä valtakirjan lupa-asioiden hoitamiseen ja sen voidaan katsoa kattavan myös oikaisuvaatimuksen esittämisen laskusta.

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavien maksuperusteiden 2018 § 23:n mukaisesti muistutus maksusta on tehtävä laskussa ilmenevässä ajassa. Mikäli laskua ei muistutuksen johdosta korjata, voi asian saattaa oikaisuvaatimuksella Mikkelin kaupunkympäristölautakunnan päätettäväksi.

Muistutus laskusta tehty säädetyssä ajassa puhelimella, jonka jälkeen laskusta on jätetty oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimus koskee talousrakennuksen lupamaksua. 

Autokatos- ja varastorakennukselle on myönnetty rakennuslupa 28.11.2011 ja rakennuksen rakentaminen on aloitettu. Rakennuslupa on rauennut 12.11.2017, eikä rakennusta ole saatettu valmiiksi luvan voimassa ollessa (voimassaoloaika 5 vuotta, jota jo jatkettu yhdellä vuodella). Hakija on jättänyt uuden rakennuslupahakemuksen 21.11.2017 autokatoksen osuuden muuttamiseksi autotalliksi. Uusi rakennuslupa on myönnetty talousrakennukselle / autotallille. Lupapäätöksestä ei ole jätetty oikaisuvaatimusta.

Rakennuslupamaksu on määritetty voimassaolevan taksan 2018 kohdan 2.2 mukaisesti uuden talousrakennuksen rakentamisen hinnoittelun mukaan, koska aikaisempi rakennuslupa oli jo rauennut. Hinta on laskettu rakennuksen kokonaisalan 58 m2 mukaan eli 255 € + 58 € * 5,9 € / m2=597,20 €. Maksuun on lisätty taksan kohdan 18.2 mukainen maksu 240 € ulkopuolisesta tarkastuksesta. Rakennuslupamaksu on yhteensä 837,20 €.

Maankäyttö- ja rakennuslain 150 c §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon (ulkopuolisen tarkastajan lausunto) siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset, jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista tarkastusta. Rakennuslupa on rauennut ja rakennustyö on jäänyt kesken, eikä aikaisemmassa luvassa määrättyjä katselmuksia ole suoritettu eikä edes tilattu eikä vastaavan työnjohtajan tarkistuksista ole esitetty tarkistusasiakirjaa. Näin ollen kyseessä on em. lainkohdassa tarkoitettu laiminlyönti ja ulkopuolisen tarkastuksen määrääminen on ollut perusteltua.

Taksan maksuperusteiden mukaisesti maksu voitaisiin myös määrittää seuraavasti: taksa 2.7 rakennuslupamaksu rauenneen luvan voimaan saattamiseksi 510 €, katoksen muuttaminen talliksi käsitellään laajennuslupana eli perusmaksu taksan 2.2 kohdan mukaisesti 255 € + 36 m2*5,9 €/m2= 467,4 €, ulkopuolinen tarkastus 240 € eli yhteensä 1217,40 €.

Maksuperusteista on valittu luvanhakijan kannalta edullisempi vaihtoehto.

Oikaisuvaatimusta on perusteltu myös sillä, että rakennusvalvonnan tulot ovat olleet suuremmat kuin kulut. Rakennusvalvontataksan mukaisilla maksuilla katetaan rakennusvalvonnalle kuuluvien tehtävien hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Tavoitteena on kattaa menot, mutta ei tuottaa voittoa. Kun taksa ja maksut on vahvistettava kullekin vuodelle etukäteen, ei siinä vaiheessa voi olla tarkkaa tietoa esimerkiksi seuraavana vuonna haettavien rakennuslupien määrästä ja niistä kertyvistä lupamaksuista. Maksuperusteiden määrittäminen perustuu kuntalaisten yhdenvertaisuuteen, joten maksuja ei voi muuttaa kesken vuoden tai joidenkin luvanhakijoiden kohdalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että laskutettu lupamaksu on rakennusvalvonnan vuodelle 2018 hyväksytyn taksan mukainen eikä oikaisuvaatimuksessa ole esitetty sellaisia perusteita, jotka antaisivat aihetta laskun muuttamiseen. Laskua koskeva oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16