Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Mikkelin kaupungin Waltti-liikenteen joulutempaus

MliDno-2018-2369

Valmistelija

 • Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Julkisten liikkumispalveluiden merkitys kestävän kehityksen ja ekologisen toimintaympäristön edistämiseksi on ajankohtainen asia. Joukkoliikennettä kehitetään asiakaslähtöisesti ja käytettävyyttä sekä vetovoimaa kehitetään palvelumuotoilun ja markkinoinnin keinoin. Erilaisten kampanjoiden avulla voidaan edistää joukkoliikenteen näkyvyyttä sekä saada palveluille uusia käyttäjiä.

Useissa kaupungeissa on saatu positiivisia kokemuksia erilaisista, esim. joulunalusaikaan ajoittuvista markkinointikampanjoista, joilla joukkoliikenteen käyttöä on pyritty aktivoimaan. Esimerkiksi tonttulakkien käyttö bussikyytien maksuvälineenä on yksi tällainen muualla onnistuneesti toteutettu joulutempaus. 

Kyytineuvo –yksikkö esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Mikkelin kaupungissa järjestetään joukkoliikenteen ”tonttulakkipäivät” lauantaina 15.12. sekä 22.12. Käytännön toteutustapa on, että kyseisinä päivinä Mikkelin kaupungin alueella toimivassa Waltti-liikenteessä matkustaminen on maksutonta tonttulakkipäisille asiakkaille. Tonttulakki toimii siten kyseisten päivien "maksuvälineenä" Mikkelin paikallisliikenteessä, maaseutuliikenteessä sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksen Waltti-vuoroissa. Kausilipputuotteita omaaville asiakkaille ei kyseisten päivien maksuttomuutta kompensoida.

Toteutuksella tavoitellaan seuraavia asioita:

 • Positiivista näkyvyyttä ja iloista jouluilmettä joukkoliikenteeseen
 • Tehdään joukkoliikennettä tutuksi ja madalletaan uusien käyttäjien kynnystä kokeilla joukkoliikennepalveluja kaikilla bussiliikennereiteillä
 • Elävöitetään kaupunkia edistämällä erilaisten tapahtumien ja jouluasiointia palvelevien tahojen saavutettavuutta
 • Helpotetaan joulusesongin parkkipaikkaongelmaa

 

Mikke ry on luvannut aktivoida omia jäsenyrityksiään osallistumaan ko. tonttulakkipäivien teemaan erilaisin tempauksin.

Tapahtuman järjestäminen aiheuttaa joukkoliikenteelle arviolta 2 000-3 000 euron lipputulojen menetyksen yhtä maksutonta lauantaita kohden. Lisävuoroja ei järjestetä, joten joukkoliikenteen järjestämiskustannuksiin tapahtumalla ei ole vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin Waltti-liikenteessä voi matkustaa maksutta lauantaina 15.12. sekä 22.12.2018. Lautakunta suosittaa käyttämään "maksuvälineenä" tonttulakkia päähineenä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Soisalon Liikenne Oy, Pohjois-Savon Ely-keskus/joukkoliikenne, Mikke ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16