Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Mikkelin kaupungin 28. kaupunginosan (Visulahti) koskeva asemakaavaehdotus / Visulahden Kapakanojan alue

MliDno-2017-695

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 20. päivänä marraskuuta 2018 päivätyn asemakaavaehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaavoitettava alue sijoittuu Visulahteen, olevan VT 5:n pohjoispuolelle Kapakanojan laaksoon, Huusharjun ja Purolaakson asuntoalueiden välimaastoon.  

Kaavahanke tuli vireille 20.5.2013 jolloin osallisille lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavan työnimenä oli alkujaan ”Huusharjun pohjoisosa ja Kapakanojan alue”.

Kaava eteni teknisen lautakunnan (2.9.2014 § 115) kautta kaupunginhallitukseen, joka 15.9.2014 § 334 palautti kaavan uudelleen valmisteluun.

Kaavan uudelleen valmisteluun palautuksen syynä oli kaava-alueen kunnallisteknisten toteutuksien selvittäminen. Myös maaneuvottelut Huusharjun maanomistajien kanssa olivat kesken.

Kaava-alueen rajausta on tarkistettu mm. kunnallisteknisen toteutuksen kannalta sellaiseksi, että se on mahdollista toteuttaa vaiheittain. 

Kaavan uudelleen valmistelussa asemakaava rajattiin koskemaan 26.2.2009 Mikkelin kaupungin ja yksityisen maanomistajan välillä tehtyä maakauppaa. Kaupunki osti tilat Unelma 491-410-1-15 ja Purola 491-410-1-69. Kaupan yhteydessä myyjä pidätti tilasta Unelma 491-410-1-15 noin 2,1 ha:n suuruisen määräalan, jolle kaupunki sitoutui kaavoittamaan yksityisen omistukseen jäävät omakotitalotontit.

Uusia pientalotontteja tulee kaikkiaan 21 kappaletta, joista kaupungille tulee 4 tonttia ja yksityiselle haltuun jääviä tontteja on osoitettu 17 kappaletta. Lisäksi kaavassa varataan lähivirkistysalue, johon on varattu laaja hulevesien ekologiselle puhdistamiselle tarkoitettu alue. Kaavassa on osoitettu ve-merkinnällä pinta- ja hulevesien puhdistamiselle paikkoja, joita ei ole tarkoitus liiallisesti rakentaa, vaan luoda niistä pikemminkin luonnonmukaisia tulvaniittyjä. Lähivirkistysalue jatkuu pohjoiseen päin Kapakanojan laaksoa pitkin turvaten alueella olevan liito-oravareviirin ja liito-oravan kulkureitit.

Asemakaavaehdotus liitteineen on luettavissa ohessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 28. kaupunginosaa (Visulahti) tilaa Purola 491-410-1-69 ja osaa tilasta Unelma 491-410-1-15  (Kapakanoja) koskevan asemakaavaehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, kaupunkiympäristön elinkaaripalveluilta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Museovirastolta, Savonlinnan maakuntamuseolta ja Mikkelin Vesilaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman ja Marja Kauppi poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen ja johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.