Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Luonterin rantayleiskaavan muutos / Kaarnalahti (tila Kotakallio ja osa tilasta Kärenniemi)

MliDno-2018-1654

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 11. päivänä syyskuuta 2018 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Anttolan taajamasta noin 10 km itään Saimaan vesistöön kuuluvan Luonterin Hietaveden Kaarnalahden ranta-alueella ja käsittää tilan Kotakallio 491-487-3-177 sekä osan tilasta Kärenniemi 491-487-3-170.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää yksi RA -rakennuspaikka kokonaan tilalle Kotakallio 491-487-3-177 ja muuttaa sen aikaisempi alue maa- ja metsätalousvaltaiseksi (M-1) alueeksi. Voimassa olevassa yleiskaavassa RA -rakennuspaikka on alavaa ja soistunutta ja sen vuoksi rakentamiseen kelvoton. Samalla on tarkoitus turvata alueen luonto-, maisema- ja virkistysarvojen säilyminen.

Mitoitus alueella ei muutu, koska muutoksella siirretään ja korvataan viereinen rakennuspaikka. Rakennuspaikkojen määrä pysyy samana myös muutoksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 18.7. - 22.8.2018.

Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheessa (MRL 62 ja 63§) jätetty palaute on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaluonnoksesta ei jätetty huomautuksia. Lausunnot saatiin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon perusteella on otettu huomioon rakennuspaikan takaosan kallioalue, joka säilytetään luonnontilaisena ja rajaa rakentamisen sen ja rannan väliselle tasaiselle ja loivalle ranta-alueelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotuksen (Kaarnalahti) koskien tilaa Kotalahti 491-487-3-177 ja osaa tilasta Kärenniemi 491-487-3-170, asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.