Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Kuntien energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma

MliDno-2016-2137

Valmistelija

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki liittyi uuteen kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) vuosille 2017-2025 (KH 31.10.2016 / § 383). Kaupunki on ollut mukana KETS-sopimuksella myös edellisellä toimintakaudella 2008-2016.

Kaupunki on energiatehokkuussopimukseen liittyessään asettanut ohjeellisen energiamääräisen (MWh) tehostamistavoitteen kaudelle 2017-2025 sekä välitavoitteen vuodelle 2020.

Kaupunki on sitoutunut sopimuksessa seuraaviin toimenpiteisiin siltä osin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti järkevää sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmista mahdollista.

 • Toiminnan organisointiin ja suunnitteluun.
 • Energiankäytön tehostamismahdollisuuksien selvittämiseen
 • Kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimien toteuttamiseen.
 • Energiatehokkuuden huomioon ottamiseen suunnittelussa ja hankinnoissa.
 • Vuosittaiseen raportointiin
 • Kaupunki pyrkii uuden tehokkaan teknologian käyttöönottoon sekä lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

 

Kaupunki toteuttaa toimia omista lähtökohdistaan sekä sitoutuu tekemään parhaansa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuntien energitehokkuussopimus velvoittaa kuntia laatimaan toimintasuunnitelman energiatehokkuuden kehittämiseksi sekä toimittamaan sen Motivalle vuoden sisällä sopimukseen liittymisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan KETS-toimintasuunnitelman sekä valtuuttaa kaupungin energiainsinöörin toimittamaan sen Motivalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, Harri Heikkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16