Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Joukkoliikennepalveluiden rahoitussuunnitelma ajokaudelle 2018-2019 / ELY-keskus

MliDno-2018-1556

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon Ely-keskus esittää, että alueen kaupungit ja kunnat hyväksyvät Ely-keskuksen laatiman rahoitussuunnitelman 2018-2019.  Esitys perustuu siihen, ettei Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikenteen määräraha tule riittämään liikenteiden hankintaan. Nykyisellä joukkoliikenteen valtionrahoituksella ei pystytä toteuttamaan joukkoliikenteelle asetettuja tavoitteita ilman, että kunnat osallistuvat myös joukkoliikenteen rahoitukseen. Joukkoliikenne palvelee kuntien sisäistä liikennettä.

Ajokaudella 4.6.2017 – 2.6.2018 kuntarajat ylittävän liikenteen kustannuksista Ely-keskuksen rahoitusosuus oli 90 % ja kuntien yhteinen osuus 10 %. Kuluvan ajokauden 3.6.2018 – 2.6.2019 koskevan rahoituksen osalta Ely-kekuksen rahoitusosuus tulee olemaan 80 % ja kuntien rahoitusosuus 20 %. Mikkelin kaupungin rahoitusosuus koskee joukkoliikennevuoroja Mikkeli – Anttola - Puumala – Savonlinna, Hirvensalmi – Otava - Mikkeli, Mikkeli – Kangasniemi, Mikkeli – Haukivuori - Pieksämäki sekä Mikkeli – Juva. Pohjois-Savon Ely-keskus on liikenteiden hankintasopimushintojen perusteella laskenut Mikkelin kaupungin rahoitusosuudeksi 115.533,91 € (edellisenä vuonna 82.703,00 €) (sis alv 10 %). Kustannuksista vastaavat eniten keskuskaupungit, koska kuntien yhteenlaskettu osuus kuntarajat ylittävään liikenteen kustannuksista on 20% sekä jäljelle jäävä osuus jaettiin tasaosuuksin. Joukkoliikenteen linjat kuuluvat Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään. Pohjois-Savon Ely-keskuksen hankintasopimuksista on siirretty jo hankintavaiheessa Mikkeli – Juva- sekä Mikkeli –Kangasniemi-vuorojen waltti-lippu-ja maksujärjestelmän sekä clearing-järjestelmien ylläpitovastuu kaupungille. Pohjois-Savon Ely-keskuksen käyttöoikeussopimukset ovat voimassa 2.6.2019 saakka, minkä jälkeen niitä on mahdollista jatkaa optiolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu rahoitusosuudella 115.533,91 € (sis alv 10 %) Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikenteiden hankintoihin ajokaudelle 3.6.2018 – 2.6.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16