Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Jätetaksa 2019

MliDno-2018-2381

Valmistelija

 • Kaisa Helaakoski, jäteasiain tarkastaja, Kaisa.Helaakoski@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan on perittävä jätelain 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kunnan järjestämät yhdyskuntajätehuollon palvelut, kuten jätteiden kuljetus ja käsittely, hyödyntäminen, jäteneuvonta sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätemaksulla saa kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle.

Kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, kunnan keräysvälineiden käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena. Jätemaksun perusteina voidaan käyttää myös kiinteistöllä asuvien henkilöiden määrää, kiinteistön käyttötarkoitusta tai muuta vastaavaa perustetta, jos jätteen määrää tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää tai jos se on tarpeellista ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi.

Tässä taksassa ei määrätä jäteastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta perittäviä maksuja kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella, vaan ne määräytyvät kuljetusyrittäjän ja asiakkaan välisen yksityisoikeudellisen sopimuksen mukaan. 

Kunnan on tiedotettava jätetaksasta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Jätemaksuihin esitettävät muutokset verrattuna vuoden 2018 jätetaksaan ja niiden perustelut

 • Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelymaksuihin esitetään pientä korotusta Mikkelin Vesilaitoksen vastaanottohintojen korotuksien sekä hallinnollisten kulujen vuoksi.

 • Taksan liitteenä olevan kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen hintataulukkoon esitetään pieniä muutoksia, koska:

  • energiajätteen vastaanottohinta on noussut

  • kattohuovan käsittely- ja sijoituskulut ovat nousseet

  • kovan muovin hinta muutetaan energiajätteen hinnan suuruiseksi, koska menee energiahyötykäyttöön

  • lakaisujäte (hiekoitushiekka/sepeli) 1.4. - 31.5. välisenä aikana tuotuna otetaan vastaan maksutta

  • uuteen jätepenkkaan vastaanotettava puhtaan maa-aineksen hinta riippuu maa-aineksen laadusta ja määrästä

  • vanha jätepenkka on suljettu ja uuden jätepenkan laskennallinen vähimmäiskustannus suurempi kuin vanhaan jätepenkkaan läjitetty

  • maita yli ongelmajäterajojen ei oteta vastaan

  • hyvin märkiä lietteitä ei voida vastaanottaa kompostointilaitokseen


Muita muutoksia

Jätetaksaa noudatetaan jätelain (646/2011) 32 §:n mukaiseen jätteeseen sekä 33 §:n mukaiseen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jätteeseen.

Jätelain 32 §:ää on muutettu lailla jätelain muuttamisesta (445/2018) ja siten kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä on rajattu. Kunnan vastuulta poistuu 1.1.2019 alkaen yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä yksityisen koulutustoiminnan yhdyskuntajäte sekä muun muassa valtion ja seurakuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte. Jätetaksaan on muutettu kunnan vastuulle kuuluva jäte jätelain muutoksen mukaiseksi.

Koska muutokset taksassa ovat hyvin pieniä, ei asian katsota vaikuttavan sillä tavoin huomattavasti alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden olosuhteisiin, että asiassa olisi tarvetta hallintolain 41 §:n mukaiseen vaikuttamismahdollisuuksien varaamiseen. Jätetaksasta tiedotetaan kuitenkin yleisesti siten kuin jätelain 79 §:ssä edellytetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan jätetaksan siten, että se tulee voimaan 1.1.2019 alkaen ja määrää, että sitä noudatetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, RL-Huolinta Oy, Lassila & Tikanoja Oyj

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinäpäivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.