Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 15.10.2018 § 364 ja 5.11.2018 § 389
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 2.10.2018 ja 18.10.2018 pöytäkirjat. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Kaupunkisuunnittelu 5.11.2018
Lausuntopyyntö koskien asemakaava ja asemakaavan muutos koskien Mikkelin 28. kaupunginosan (Visulahti) kortteleita 39, 40 ja 43 sekä suojaviher-, lähivirkistys-, pysäköinti- sekä kautalueita / Ojaniitty 

Etelä-Savon ELY-keskus 12.11.2018
Hankepäätös Ecosairilan liikenneyhteyksien parantaminen, 462 868 € enintään 25 % hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista

Anttolan aluejohtokunta 29.10.2018 § 76
Lausunto kaupunkiympäristölautakunnan alaisen palvelualueen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020-2022

Mikkelin kaupungin jätehuolto
Asumisessa syntyvien jätevesien lietesäiliöiden tyhjennysten tarkistus, ns. lietepostitus, joulukuu 2018 - toukokuu 2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.